P. Varkojis ir KO

Privātuma politika

AS „P.Varkojis ir Ko“ privātuma politika

Vispārējie noteikumi:
1. Šīs AS “P.Varkojis ir Ko” (turpmāk – “Uzņēmums”vai “Mēs”) privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt Jums informāciju par Jūsu personas datu un citas ar Jums saistītās informācijas vākšanu, glabāšanu, apstrādi un uzglabāšanu, Jūsu personas datu apjomu, mērķiem un avotiem, saņēmējiem, sīkfailu politiku un citiem svarīgiem aspektiem, kas Jūs interesē Uzņēmuma darbībā un/vai tās produktu iegādē. Tādā veidā mēs cenšamies nodrošināt godīgu un pārredzamu informāciju par Jūsu datu pieprasīšanu un izmantošanu. Tādēļ mēs iesakām rūpīgi iepazīties ar šīs Privātuma politikas noteikumiem un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kontaktus, kas norādīti šīs Privātuma politikas 2. sadaļā.
2. Jūsu personas datu apstrādātājs ir Uzņēmums – AS „P.Varkojis ir Ko”, juridiskās personas kods: 161732763; juridiskā adrese: Mokyklos str. 4, Kurmaiču ciems, LT-97240 Kretinga rajons; e-pasts: info@varkojis.lt; tālr .: +370 445 48246, www.varkojis.com, kā arī tās esošās vai nākotnes filiāles un aģentūras, kā arī citas juridiskas personas, ko Uzņēmums nodarbina, lai pārdotu Preces un kuras pilnvarotas rīkoties Uzņēmuma vārdā. Uzņēmuma kontaktinformācija ir publicēta www.varkojis.com interneta vietnē.
3. Šī Privātuma politika attiecas uz Jums, ja Jūs esat iepriekš iegādājies, pašlaik iegādājaties, esat ieinteresēts vai esat izteicis nodomu iegādāties Uzņēmuma ražotos un pārdotos produktus vai esat citādi saistīts ar Uzņēmumu.
4. Uzņēmums ir atbildīgs par personas datu apstrādi un pieliek visas pūles, lai nodrošinātu personas datu un citas Uzņēmuma apstrādātās informācijas drošību, integritāti un konfidencialitāti.
5. Jūs varat apmeklēt interneta vietni vai apmeklēt Uzņēmuma telpas, lai noskaidrotu, kādus produktus Uzņēmums ražo un pārdod, nesniedzot nekādu informāciju par sevi (izņemot to, ko savāc sīkdatnes (angl. cookies), kuras var būt fiksētas ar Uzņēmuma videonovērošanas kamerām).
6. Piekļūstot un/vai izmantojot interneta vietnes informāciju, Uzņēmuma sociālo tīklu kontus, Jūs atzīstat un apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat šai Privātuma politikai. Mūsu Privātuma politikā izklāstītie noteikumi attiecas uz Jums katru reizi, kad piekļūstat mūsu interneta vietnes saturam neatkarīgi no ierīces (datora, mobilā tālruņa, planšetdatora utt.).
7. Uzņēmuma savāktie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 (turpmāk – Vispārējā datu aizsardzības regula) noteikumiem par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, Lietuvas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību, šo Privātuma politiku un citiem tiesību aktiem, kas regulē datu aizsardzību.
8. Uzņēmums var izmantot datu apstrādātājus personas datu apstrādei un/vai pēc saviem ieskatiem nodarbināt citas personas, lai veiktu noteiktas funkcijas Uzņēmums vārdā. Šādos gadījumos Uzņēmums veic nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie apstrādātāji apstrādā personas datus saskaņā ar Uzņēmuma norādījumiem un piemērojamiem tiesību aktiem, un prasa īstenot atbilstošus personas datu drošības pasākumus. Uzņēmums arī nodrošina, ka šādām personām ir saistoši konfidencialitātes pienākumi, un tā nedrīkst izmantot šo informāciju citiem mērķiem, izņemot to funkciju izpildi.
9. Visiem Uzņēmuma darbiniekiem, pārstāvjiem un pārstāvju darbiniekiem, kuri uzzina konfidenciālus personas datus, ir pienākums tos glabāt pat pēc darba attiecību vai līgumattiecību izbeigšanas.

Galvenie jēdzieni:
10. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, ja šādu identifikāciju var veikt tieši vai netieši (saņemot datus no citiem avotiem). Tas var būt Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese vai cita informācija, kas Jūs identificē.
11. Datu saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kurai tiek sniegti personas dati.
12. Datu subjekts – fiziska persona, no kuras Uzņēmums saņem personas datus apstrādei.
13. Datu apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā personas datus personas datu saņēmēja vārdā.
14. Datu sniegšana – personas datu izpaušana, nododot datus vai citādi darot pieejamus datu saņēmējam (- iem).
15. Datu apstrāde – jebkura darbība vai darbību secība, ko veic ar personas datiem, izmantojot automatizētus vai neautomatizētus līdzekļus; šādas darbības var ietvert datu vākšanu, reģistrēšanu, šķirošanu, sistematizēšanu, uzglabāšanu, pielāgošanu, pārveidošanu, iegūšanu, iepazīšanu, lietošanu, izpaušanu, retranslāciju vai jebkuru citu darbību.
16. Piekrišana – datu subjekta jebkura brīvi dota, konkrēta un nepārprotama gribas izteikšana, izmantojot paziņojumu vai skaidru aktu, ar kuru tas piekrīt savu un ar viņu saistīto personu datu apstrādei.
17. Citiem šajā Privātuma politikā lietotajiem terminiem ir tāda nozīme, kāda noteikta Vispārējā datu aizsardzības regulā, Lietuvas Republikas likumā par personas datu tiesisko aizsardzību un citos tiesību aktos, kas regulē personas datu aizsardzību.

Datu apstrādes principi un datu aizsardzības principi:
18. Jūsu personas datu apstrāde var balstīties uz:
• Jūsu piekrišanu;
• Jūsu nodomu noslēgt līgumu vai līgumu, kas jau ir noslēgts ar Uzņēmumu;
• likumā noteikto pamatojumu (piemēram, veicot jebkuru likumā noteikto pienākumu, kā arī tiesvedības vai citu strīdu izšķiršanas prasību kontekstā);
• Uzņēmuma likumīgajām interesēm (piemēram, iesniedzot un aizstāvot tiesvedību un citās likumīgās darbībās, lai novērstu vai samazinātu zaudējumus, uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, nodrošinātu Uzņēmuma darbības konsekvenci un ilgtspēju, lai apmierinātu Jūsu cerības un maksimāli palielinātu Jūsu apmierinātību ar Uzņēmuma pakalpojumiem).
19. Uzņēmums, apkopojot un lietojot Jūsu uzticētos, kā arī no citiem avotiem iegūtos personas datus, ievēro šādus principus:
• Jūsu personas datu apstrāde ir likumīga, taisnīga un pārredzama (likumības, godprātības un pārredzamības princips);
• Jūsu personas dati tiek vākti konkrētiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti tādā veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);
• Jūsu personas dati ir adekvāti, būtiski un nepieciešami tikai tiem nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);
• apstrādātie personas dati ir precīzi un, ja nepieciešams, tiek atjaunināti (precizitātes princips). Iesniedzot personas datus, Jūs apstiprināt, ka tie ir precīzi un pareizi;
• Jūsu personas dati tiek glabāti tādā formā, kas ļauj identificēt ne ilgāk, kā tas nepieciešams mērķiem, kuriem tiek apstrādāti Jūsu personas dati (glabāšanas perioda ierobežojuma princips);
• Jūsu personas dati tiek apstrādāti tā, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu drošību, izmantojot atbilstošus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus, tostarp aizsardzību pret neatļautu izmantošanu vai neatļautu apstrādi, pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai bojājumiem (integritātes un konfidencialitātes princips).

Kādus datus mēs apkopojam par Jums?
20. Galvenais mērķis, kādam Uzņēmums apkopo Jūsu personas datus, ir noslēgt (vai plānot noslēgt) līgumu starp Jums un Uzņēmumu, kā arī izpildīt un kontrolēt to:
20.1. Šim nolūkam var apstrādāt šādus personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, norēķinu konta numuru, bankas rekvizītus. Ja tiek noslēgts līgums ar juridisku personu, var apstrādāt šādus datus: direktora vai cita pilnvarota pārstāvja, kas rīkojas datu subjekta vārdā, vārdu, uzvārdu, darba vietas nosaukumu, amatu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, valdes locekļu vai akcionāru datus (tikai tad, ja ir nepieciešama šo pārvaldes institūciju piekrišana darījumam un tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka šāds lēmums/apstiprinājums ir ticis saņemts), pilnvaras kopiju.

20.2. Datu saglabāšanas periods: personas dati tiek glabāti aktīvajā datubāzē līguma darbības laikā, t.i., no datu saņemšanas brīža līdz līguma izpildes brīdim. Pasīvajā datubāzē personas datus norādītajam mērķim glabā 10 (desmit) gadus no līguma izpildes dienas. Beidzoties personas datu saglabāšanas termiņam šajā punktā, personas dati tiek izdzēsti no aktīvās datu bāzes pēc līguma pabeigšanas un no pasīvās datubāzes tiek dzēsti tie, kas ir vecāki par 10 (desmit) gadiem. Ja iespējams, iznīcina papīra vai citas fiziskas formas dokumentus. Gadījumā, ja Uzņēmums, saņemot datus, nolemj neslēgt līgumu ar Jums, Jūsu dati tiks glabāti aktīvajā datubāzē 1 (vienu) gadu no saņemšanas dienas.

20.3. Datu sniedzēji: dati tiek saņemti tieši no Jums (vai arī personas dati tiek sniegti Jūsu vārdā), no juridiskās personas, ja esat šo juridisko personu pārstāvis, darbinieks, darbuzņēmējs, dibinātājs, akcionārs, dalībnieks, īpašnieks u.t.t., vai arī tos papildina pats Uzņēmums. Uzņēmums var papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar personas datiem, kas iegūti no citiem avotiem līguma izpildei.

20.4. Datu saņēmēju grupas: Uzņēmuma darbinieki, kas ir atbildīgi par līguma izpildi, kredītiestādes, finanšu, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes, advokāti un/vai viņu palīgi, juristi.

20.5. Datus var nodot trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības teritorijas) tikai tad, ja līguma noslēgšanas un/vai izpildes apstākļi ir saistīti ar trešo valsti. Šādā gadījumā Uzņēmums veic visas Vispārējā datu aizsardzības regulā paredzētās darbības.

21. Uzņēmums var apstrādāt Jūsu personas datus parādu pārvaldības nolūkos. Šim nolūkam personas datus apstrādā, lai pārvaldītu un atgūtu parādus, iesniegtu prasījumus, prasības un citus dokumentus, kā arī iesniedzot dokumentus parādu piedziņai.
21.1. Šim nolūkam var apstrādāt šādus personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, bankas konta numurs, bankas dati, parāda summa, uzkrātie procenti, nokavējuma procenti, atgūšanas datums, parāda (tā daļas) summa, norakstīšanas datums.
21.2. Datu glabāšanas periods: parāda izveidošanās gadījumā datu glabāšanas periods ir 10 (desmit) gadi no parāda izveidošanās dienas; termiņš tiek pagarināts, kad tiek celta prasība, kad parāds tiek atmaksāts un 2 (divus) gadus pēc parāda atmaksāšanas. Datu glabāšanas termiņš ir balstīts uz Lietuvas Republikas Civilkodeksā noteiktajiem noilguma termiņiem.
21.3. Datu sniedzēji: datu subjekts tieši, Valsts uzņēmumu reģistru centrs, uzņēmumi, kas pārvalda kopīgus debitoru datu failus (piemēram, UAB Creditinfo Lietuva) un citas iestādes.
21.4. Saņēmēju grupas: uzņēmumi, kas pārvalda kopīgus debitoru datu failus, advokāti un/vai viņu palīgi, juristi, tiesas, šķīrējtiesas, citas strīdu izšķiršanas iestādes, tiesu izpildītāji, tiesībaizsardzības iestādes, parāda vadības un atgūšanas uzņēmumi, citas juridiskas instances.
21.5. Datus var nodot trešām valstīm (ārpus Eiropas Savienības teritorijas) tikai tad, ja apstākļi, kuros parāds radies, ir saistīti ar trešo valsti. Šādā gadījumā Uzņēmums veic visas Vispārējā datu aizsardzības regulā paredzētās darbības.
21.6. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, gadījumā, ja Jūsu parādsaistības ir kavētas un kavējuma termiņš pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas, Uzņēmumam ir tiesības sniegt informāciju par Jūsu identitāti, kontaktinformāciju un kredītvēsturi, finanšu un īpašuma saistībām un to norēķiniem, parādiem un maksājumiem uzņēmumiem, kas pārvalda debitoru datubāzes (piemēram, UAB Creditinfo Lietuva, kredītiestāde, kas darbojas Lietuvā. UAB Creditinfo Lietuva, uzņēmuma kods: 111689163, adrese: A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva, tālr. 8 5 2394131, interneta vietne: www.manocreditinfo.lt, kas pārvalda un nodrošina trešajām personām (finanšu iestādes, telekomunikāciju uzņēmumi, apdrošināšana, elektrība un komunālie pakalpojumi, tirdzniecības uzņēmumi) u.c.) Jūsu informācija tiek izmantota likumīgām interesēm un mērķiem – novērtēt kredītspēju un pārvaldīt parādsaistības. Kredītvēstures datus parasti apstrādā 10 (desmit) gadus pēc saistību izpildes. Jūs varat sazināties tieši ar kredītu biroju.
22. Uzņēmums var apstrādāt Jūsu datus personiskās un īpašuma drošības nolūkos (lai sargātu Uzņēmuma darbiniekus, klientus un citas personas no noziegumiem vai citiem tiesību pārkāpumiem, lai nodrošinātu Uzņēmumam piederošās produkcijas un citu aktīvu aizsardzību pret piesavināšanos un bojāšanu), veicot videonovērošanu Uzņēmuma teritorijā un telpās, kas atrodas: Mokyklos g. 4, Kurmaičiai, LT-97240 Kretingas d.
22.1. Šim nolūkam var apstrādāt šādus personas datus: attēla datus. Videonovērošanas sistēmas neizmanto sejas atpazīšanas un/vai analītiskās tehnoloģijas, kā arī nesaista ar tiem iegūtos video datus ar konkrētu datu subjektu (personu).
22.2. Datu saglabāšanas periods: video tiek saglabāti 14 (četrpadsmit) dienas no video ierakstīšanas brīža (pārkāpuma gadījumā, līdz izmeklēšanas beigām). Kad šis termiņš ir beidzies, automātiski tiek ierakstīti jauni attēlu dati.
22.3. Datu sniedzēji: personas, kas nonāk drošības kameru redzamības laukā.
22.4. Datu saņēmēju grupas: Uzņēmuma darbinieki, videonovērošanas kameru satura uzraudzības darbinieki un atbildīgie darbinieki, kas sniedz fiziskās drošības pakalpojumus. Video, kas ir Uzņēmuma rīcībā, var tikt iesniegti kā pierādījumi arī pirmstiesas izmeklēšanas iestādei, prokuroram vai tiesai administratīvajās lietās, civillietās, krimināllietās vai citās likumīgās lietās.
22.5. Dati netiek nodoti trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības teritorijas).
23. Uzņēmums var apstrādāt kandidātu datus iekšējās administrācijas vajadzībām un jo īpaši darbinieku pieņemšanai darbā.
23.1. Šim nolūkam var apstrādāt šādus personas datus: vakances kandidāta CV: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta, e-pasta adrese, tālruņa numurs, izglītība (informācija par izglītības iestādi, mācību laiku, iegūto izglītību un/vai kvalifikāciju), profesionālā pieredze (informācija par darba vietu, darba laiku, amatu, pienākumiem un/vai sasniegumiem), dati par kvalifikācijas celšanas mācībām (ja apmācība pabeigta – iegūtie sertifikāti), informācija par valodu prasmēm, informācijas tehnoloģiju lietotāja prasmēm, braukšanas prasmēm, citām kompetencēm, recenzentu kontaktinformācija un/vai pārskata saturs (ja piemērojams). Uzņēmums var arī savākt citu informāciju, piemēram, sociālo tīklu pārbaudi (Facebook, LinkedIn uc), bet tikai tad, ja ir jāpārskata kandidāta informācija sociālajā medijā, piemēram, lai iegūtu spēju novērtēt konkrētus riskus, kas saistīti ar kandidātiem konkrētā amatā.
23.2. Datu saglabāšanas periods: kandidātu pieteikumi, kuriem ir iegūti CV, bet kandidāti nav pieņemti darbā – CV, kā arī bijušo darba devēju ieteikumi (ja tādi ir) pēc atlases tiks izdzēsti un/vai iznīcināti, ja vien Uzņēmums nav saņēmis kandidāta atļauju strādāt ar šiem datiem ilgāk, lai vēlāk piedāvātu darba vietu. Šādā gadījumā datu subjekta datus glabā uzņēmuma serverī ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu no saņemšanas dienas. Beidzoties šim termiņam, CV izdzēš no visām Uzņēmuma elektroniskajām sistēmām, un jebkurš papīrs vai cita materiāla kopija tiek iznīcināta. Ja pieprasījumu iznīcināt savu CV iesniedz Kandidāts, kurš iepriekš ir iesniedzis CV Uzņēmumam, Uzņēmuma atbildīgais darbinieks koordinē šāda pieprasījuma izpildi un informē par to adresātu vēlākais 3 (trīs) darba dienu laikā. Personas datu ilgstoša saglabāšana var notikt, ja strīda/sūdzības gadījumā vai citu juridisku iemeslu dēļ ir nepieciešami personas dati. Ja darbinieks tiek pieņemts darbā, kur CV tika nosūtīts, darbinieka lietai pievieno darbinieka CV (kopā ar bijušā darba devēja ieteikumu) un to glabā visu darba attiecību laiku.
23.3. Datu sniedzēji: datu subjekts (vakances kandidāts) tieši, nodarbinātības aģentūras, darba meklēšanas portāli, sociālie tīkli un citi darba meklēšanas pakalpojumu sniedzēji.
23.4. Datu saņēmēju grupas: dati nav pieejami.
23.5. Dati netiek nodoti trešām valstīm (ārpus Eiropas Savienības teritorijas).
24. Uzņēmums var arī izmantot Jūsu personas datus (vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, nosūtīto un saņemto ziņojumu saturs, IP adrese), lai nosūtītu Jums paziņojumus, sazinātos ar Jums par produktiem, kurus ražo Uzņēmums, atbildot uz Jūsu pieprasījumu (kontaktu uzturēšanai, saziņas uzturēšanai). Šim nolūkam Jūsu personas datus var pārsūtīt uzņēmumiem, kas nodrošina ziņojumapmaiņas pakalpojumus. Datus saglabā 6 (sešus) mēnešus no pilnībā atrisinātas komunikācijas, atbildes vai apstiprinājuma saņemšanas datuma. Pēc tam tos dzēš gan no Uzņēmuma servera, gan no konkrēta darbinieka e-pasta.

25. Uzņēmums var arī izmantot Jūsu personas datus (vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, nosūtīto un saņemto ziņojumu saturs, IP adrese), lai nosūtītu Jums paziņojumus, sazinātos ar Jums par produktiem, kurus ražo Uzņēmums, atbildot uz Jūsu pieprasījumu (kontaktu uzturēšanai, saziņas uzturēšanai). Šim nolūkam Jūsu personas datus var pārsūtīt uzņēmumiem, kas nodrošina ziņojumapmaiņas pakalpojumus. Datus saglabā 6 (sešus) mēnešus no pilnībā atrisinātas komunikācijas, atbildes vai apstiprinājuma saņemšanas datuma. Pēc tam tos dzēš gan no uzņēmuma servera, gan no konkrēta darbinieka e-pasta.
26. Uzņēmums ir pārliecinājies, ka visi neatkarīgie pakalpojumu sniedzēji, kuriem Jūsu personas dati tiek pārsūtīti, ievēro Uzņēmuma norādījumus Jūsu personas datu apstrādē. Jūsu personas datu pārsūtīšanu reglamentē datu apstrādes līgumi vai līgumi par datu apstrādes nosacījumiem starp Uzņēmumu un neatkarīgajiem pakalpojumu sniedzējiem. Visiem neatkarīgajiem pakalpojumu sniedzējiem kā datu kontrolieriem ir jāgarantē, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar tādu pašu rūpību, kā to darītu Uzņēmums pats, un ka tie juridiski ir atbildīgi Jūsu un Uzņēmuma priekšā par šādu garantiju neievērošanu. Minētajiem neatkarīgajiem pakalpojumu sniedzējiem ir jāīsteno arī tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā Uzņēmumā, apstrādājot personas datus. Tomēr informācijas pārraides drošība internetā, e-pastā vai mobilajā komunikācijā dažkārt var būt nenodrošināta tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no Uzņēmuma, un Jums jāievēro piesardzība, sniedzot konfidenciālu informāciju.
27. Personas datus, kas savākti šajā Privātuma politikā noteiktajos nolūkos, nedrīkst apstrādāt nekādā veidā, kas nav saderīgs ar šiem likumīgajiem mērķiem vai likuma prasībām.
28. Iesniedzot datus, Jūs piekrītat, ka Jūsu iepriekš minētos datus sniedz un saņem Uzņēmums vai tā pilnvarots pārstāvis, vai trešās personas, ar kurām Uzņēmums ir noslēdzis personas datu apstrādes līgumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Nepilngadīgu personu datu apstrāde:
29. Uzņēmums neapstrādā nepilngadīgu personu datus, ja tie jaunāki par 16 (sešpadsmit) gadiem. Lai izmantotu Uzņēmuma pakalpojumus, nepilngadīgajam ir jāsaņem sava pārstāvja (tēva, mātes, aizbildņa) rakstiska piekrišana viņa personas datu apstrādei.

Sīkdatņu politika:
30. Apmeklējot Uzņēmuma interneta vietni, sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu saturu un funkcijas, kas ir pielāgotas Jūsu vajadzībām.
31. Sīkdatnes ir mazi faili, kas sastāv no burtiem un cipariem, kurus Uzņēmuma interneta vietne pieprasa Jūsu pārlūkprogrammai (piemēram, Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera) glabāt Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Sīkdatne tiek nosūtīta Jūsu datoram vai citai ierīcei datu uzglabāšanas nolūkā, un uzņēmums, kas ir atbildīgs par šīs sīkdatnes instalēšanu, var atjaunot un atjaunināt. Sīkdatnes atceras Jūsu darbības un prioritātes un ļauj Jums ērti pārvietoties Uzņēmuma vietnē. Kādas sīkdatnes tiek glabātas, Jūs vienmēr varat redzēt savā tīmekļa pārlūkprogrammā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par sīkdatnēm un to pārvaldību, lūdzu, apmeklējiet Valsts personas datu inspekcijas “Sīkdatņu lietošana: padomi elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem” (pieejams http://ada.lt/images/ šīs konfidencialitātes politikas apstiprināšanas dienā). cms / File / News / Cookie_DS.pdf) vai apmeklējot mūsu tīmekļa vietni: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
32. Šī sociālā tīkla sīkdatņu politikas attiecas arī uz Uzņēmuma pārvaldītajiem sociālo tīklu kontiem, piemēram, Facebook, Twitter, Instagram utt.
33. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu pēc noklusējuma pieņem sīkdatnes, tāpēc sīkdatnes tiks ģenerētas, tiklīdz Jūs apmeklēsiet Uzņēmuma interneta vietni. Ja vēlaties atteikties no sīkdatņu izmantošanas Uzņēmuma interneta vietnē, varat to izdarīt, attiecīgi pielāgojot interneta pārlūka iestatījumus – t.i., vietnes sīkdatņu atspējošanai vai dzēšanai no Jūsu pārlūkprogrammas. Ja nevēlaties, lai datorā vai citā ierīcē tiktu glabātas sīkdatnes, pirms pārlūkprogrammas saglabāšanas varat izvēlēties saņemt paziņojumu pārlūkprogrammas iestatījumos. Varat arī iestatīt pārlūkprogrammu, lai uzreiz noraidītu visas vai dažas sīkdatnes. Varat arī noņemt sīkdatnes, kas jau ir saglabātas datorā vai citā ierīcē. Ņemiet vērā, ka šādā gadījumā Jums būs jāizvēlas iestatījumi katrai izmantotajai pārlūkprogrammai un ierīcei. Katrai pārlūkprogrammai ir atšķirīga metode, kā pielāgot iestatījumus. Ja nepieciešams, izmantojiet pārlūkprogrammas palīdzības funkciju, lai veiktu pareizos iestatījumus. Tomēr uzņēmums brīdina, ka sīkdatņu akceptēšanas aizliegšana vai ierobežošana Jūsu interneta pārlūkprogrammā var novest pie tā, ka Jūs zaudēsiet piekļuvi dažiem Uzņēmuma vai citu vietņu pakalpojumiem vai funkcijām.
34. Jūsu sīkdatņu apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību. Saskaņā ar šo likumu noteikumiem Uzņēmums piemēro drošības pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu neatļautu izpaušanu un neatļautu izmantošanu.
35. Sīkdatnes ļauj Jums atpazīt, ka esat apmeklējis vietni pirms tam, palīdz mums apkopot statistiku par mūsu vietnes apmeklētāju plūsmu un ļaut Jums ērti pārvietoties vietnē (sīkdatņu izmantošanas nolūkos). Apmeklētāju datoru IP adreses (unikāls kods, kas identificē datoru tīklos) var izmantot arī, lai administrētu interneta vietni un diagnosticētu servera darbības traucējumus. To var izmantot, lai identificētu apmeklētāju un apkopotu dažādus demogrāfiskus datus (piemēram, lai noteiktu valsti vai pilsētu, no kuras apmeklētājs ir pieteicies).
36. Visa informācija par vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to mērķi, derīgumu un izmantotajiem datiem ir norādīta tabulā:

Jūsu kā datu subjekta tiesības:
37. Uzņēmumam ir juridisks pienākums nodrošināt, lai Jūsu personīgā informācija būtu precīza un aktuāla. Laipni lūdzam palīdzēt Uzņēmumam pildīt šo pienākumu un nodrošināt to, ka Jūs tiekat informēts par jebkādām paredzamajām izmaiņām Jūsu personas datu apstrādē.
38. Jūs varat jebkurā laikā izmantot šādas tiesības attiecībā uz Uzņēmuma apstrādātajiem Jūsu personas datiem:
38.1. Piekļuves tiesības: Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jebkuriem datiem, kurus var uzskatīt par Jūsu personas datiem, tostarp, piemēram, tiesības zināt, vai Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus, kādas personas datu kategorijas tiek apstrādātas un kādiem mērķiem.
38.2. Tiesības labot: Jums ir tiesības lūgt Uzņēmumu labot jebkuru no Jūsu personas datiem, ja uzskatāt, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
38.3. Tiesības iebilst: Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, tostarp, piemēram, Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga vai profilēšanas nolūkos.
38.4. Tiesības dzēst (aizmirst): Jūs varat arī pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu dzēsti (aizmirsti), ja tas vairs nav vajadzīgs nolūkiem, kādiem tie ir savākti, vai arī, ja Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga vai ja domājat, ka personas datiem jātiek dzēstiem, lai nepārkāptu tiesību normas.
38.5. Tiesības pārsūtīt datus: ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti automātiski ar Jūsu piekrišanu vai, pamatojoties uz savstarpējām līgumattiecībām, Jūs varat pieprasīt Uzņēmumam sniegt Jums šādus personas datus strukturētā, parastā un elektroniskā formā. Jūs varat arī pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu nodoti citam kontrolierim. To var izdarīt tikai tad, ja pastāv šādas tehniskās iespējas.
38.6. Atteikuma tiesības: ja datu apstrāde notikusi ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Jūsu piekrišanu apstrādei.
38.7. Tiesības atteikties no mārketinga komunikācijām (ja personas dati tiek apstrādāti šim nolūkam): Jūs varat atteikties saņemt no Uzņēmuma paziņojumus, kurus Uzņēmums uzskata par Jums interesantiem. Turklāt Jūs jebkurā laikā varat izteikt savu atteikumu, sazinoties ar uzņēmumu pa e-pastu, pastu vai telefonu.
39. Var būt situācijas, kad Uzņēmuma juridiskās saistības var liegt izpaust vai dzēst Uzņēmuma glabātos un apstrādātos datus (piemēram, ja to pieprasa likums, tas nodrošina pārkāpumu, profesionālās ētikas vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību). Turklāt šādi likumi, noteikumi vai nosacījumi var arī liegt Jums izmantot citas datu subjekta tiesības.
40. Ja Jums ir sūdzībsa par to, kā Uzņēmums rīkojas ar Jūsu personas datiem vai vienkārši vēlaties uzzināt vairāk par Uzņēmuma datu apstrādes darbībām, Jūs jebkurā laikā varat sazināties ar Uzņēmumu, izmantojot Privātuma politikas 2. sadaļā norādītās adreses un telefona numurus.
41. Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti nepareizi vai ka Uzņēmums ir pārkāpis Jūsu kā datu subjekta tiesības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts personas datu aizsardzības inspekcijā (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tālr. 8 5 271 2804, 279 1445, Fakss: 8 5 261 9494, E-pasts: ada@ada.lt, Mājas lapa: www.ada.lt).
42. Jūs varat iesniegt pieprasījumu piekļūt, labot vai piekrist personas datu apstrādei Uzņēmumam tieši, nosūtot to Uzņēmumam pa pastu: Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos r. , e-pasts: info@varkojis.lt. Pieteikumā skaidri jānorāda personas vārds, un tam jāpievieno apliecināta personas dokumenta kopija vai elektroniskā paraksta pieprasījums.
43. Uzņēmums atbildēs uz Jūsu pieprasījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Izņēmuma gadījumos, kad nepieciešams papildu laiks, Uzņēmumam, paziņojot Jums, ir tiesības pagarināt pieprasīto datu iesniegšanas termiņu vai termiņu citu Jūsu pieteikumā minēto prasību izskatīšanai.
44. Ja Jūsu pieprasījums ir likumīgs, Uzņēmums pēc pieteikuma apstrādes pārtrauks Jūsu personas datu apstrādi, izņemot likumā paredzētos gadījumus.

Jūsu datu apstrādes vieta:
45. Uzņēmums glabā un apstrādā personas datus Eiropas Savienībā. Izņēmuma gadījumos Jūsu personas dati var būt jāpārsūta uz galamērķi ārpus Eiropas Savienības un jāglabā tur. Datus var apstrādāt arī datu apstrādātāji, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības. Iesniedzot Uzņēmumam savus personas datus vai izsniedzot savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, Jūs piekrītat datu apstrādei (tostarp datu saglabāšanai un datu pārsūtīšanai) ārpus Eiropas Savienības šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. Uzņēmums veiks visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem.
46. Uzņēmums var nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības saskaņā ar:
• Eiropas Komisijas lēmumu par atbilstību;
• Eiropas Komisijas izstrādāto standarta datu aizsardzības klauzulu;
standarta datu aizsardzības klauzulu, ko izstrādājusi par personas datu aizsardzību atbildīgā iestāde;
• izmantojot citus pieejamos drošības pasākumus un izņēmumus, ja tie piemērojami saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

47. Tāpat kā gadījumā ar visiem Jūsu personas datiem, Jūs varat pieprasīt Uzņēmumam sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas 15. pantu. Izmantojot savas tiesības kā datu subjektam, varat to darīt, sazinoties ar Uzņēmumu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Privātuma politikas 2. sadaļā.

Trešās puses interneta vietnes:
48. Uzņēmums nav atbildīgs par Jūsu privātuma nodrošināšanu trešo pušu interneta vietnēs, pat, ja piekļūstat trešo pušu interneta vietnēm, izmantojot saites Uzņēmuma interneta vietnē. Uzņēmums iesaka iepazīties ar katra uzņēmuma īpašumā esošās interneta vietnes privātuma praksi.
Nobeiguma noteikumi:
49. Šo Privātuma politiku reglamentē Lietuvas Republikas likumi. Visi strīdi, kas izriet no šiem Privātuma politikas noteikumiem, tiks atrisināti sarunu ceļā vai, ja tas nav iespējams, likumā noteiktajā kārtībā.
50. Uzņēmums var veikt nepieciešamās izmaiņas šajā Privātuma politikā (piemēram, sakarā ar izmaiņām tiesību aktos, kas regulē personas datu aizsardzību, Uzņēmuma specifiku, apstrādāto personas datu apjomu, apstrādes mērķiem utt.). Privātuma politikas jaunākā versija ir publicēta Uzņēmuma interneta vietnē. Ir ieteicams laiku pa laikam pārbaudīt visas izmaiņas šajā Privātuma politikā. Ja piekļūstat vai izmantojat mūsu sniegto saturu un/vai pakalpojumus pēc izmaiņu veikšanas, tiks uzskatīts, ka esat piekritis Uzņēmuma pārskatītajai regulai.

[contact-form-7 id=”5954″ title=”Užklausa LT”]

[contact-form-7 id=”5958″ title=”Užklausa EN”]

[contact-form-7 id=”5959″ title=”Užklausa NO”]

[contact-form-7 id=”5960″ title=”Užklausa RU”]

[contact-form-7 id=”5967″ title=”Užklausa DE”]

[contact-form-7 id=”5968″ title=”Užklausa NL”]

[contact-form-7 id=”5969″ title=”Užklausa SV”]

[contact-form-7 id=”6894″ title=”Užklausa LV”]