, Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid van UAB P. Varkojis ir kompanija

Algemene bepalingen

1. Het privacybeleid (hierna het ‘privacybeleid’ genoemd) van UAB P. Varkojis ir kompanija (hierna het ‘bedrijf’ of ‘wij’ genoemd) beschrijft de belangrijkste regels voor het verzamelen, bewaren, verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens en andere informatie met betrekking tot u en specificeert de doelen van verwerking, de scope en de bronnen van de verwerkte persoonsgegevens, data-ontvangers, cookiebeleid en andere aspecten die belangrijk zijn wanneer u geïnteresseerd bent in de activiteiten van het bedrijf en/of haar producten koopt. Met dit privacybeleid willen we ervoor zorgen dat er eerlijke en transparante verzameling van en gebruik van informatie over u plaatsvindt. Daarom raden we aan dat u deze bepalingen van dit privacybeleid zorgvuldig doorleest. Als u vragen hebt, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via het adres of de telefoonnummers genoemd in paragraaf 2 van het privacybeleid.

2. De beheerder voor uw persoonsgegevens is UAB P. Varkojis ir kompanija (registratienummer 161732763, geregistreerd kantooradres: Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos r., e-mail: info@varkojis.lt, telefoon: +370 445 48246, website: www.varkojis.com) en haar huidige of toekomstige filialen en vertegenwoordigende kantoren en andere rechtspersonen wiens diensten worden gebruikt door het bedrijf bij het verkopen van de producten en die bevoegd zijn om te handelen namens het bedrijf. De contactgegevens van het bedrijf zijn gepubliceerd op de website www.varkojis.com (hierna de ‘website’ genoemd.

3. Dit privacybeleid is op u van toepassing als u geïnteresseerd was, geïnteresseerd bent, producten hebt gekocht of de intentie hebt geuit om producten te kopen geproduceerd en verkocht door het bedrijf of op een andere manier betrokken bent bij het bedrijf.

4. Het bedrijf neemt haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens en doet alle redelijke pogingen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en andere informatie verwerkt door het bedrijf te garanderen.

5. U kunt de website of de gebouwen van het bedrijf bezoeken om informatie in te winnen over de geproduceerde en verkochte producten zonder informatie over uzelf te verstrekken (anders dan die zijn verzameld via cookies of vastgelegd door de videobewakingscamera’s van het bedrijf.

6. Door het bezoeken van de website en de accounts van sociale netwerken van het bedrijf en/door het gebruik van de hierin opgenomen informatie, erkent en bevestigt u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen. De algemene voorwaarden van dit privacybeleid zijn op u van toepassing, elke keer dat u de inhoud opent en/of een dienst gebruikt die we aanbieden, ongeacht van welk apparaat (computer, mobiele telefoon, tablet, tv, enz.) u gebruikt.

7. Persoonsgegevens verzameld door het bedrijf worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (hierna de ‘Algemene verordening inzake gegevensbescherming’), de wet inzake wettelijke bescherming van persoonsgegevens van de Republiek Litouwen en andere wetgeving betreffende gegevensbescherming.

8. Het bedrijf kan de diensten verstrekt door de verwerkers gebruiken en/of andere personen gebruiken om bepaalde functies uit te voeren namens het bedrijf. In dergelijke gevallen zal het bedrijf de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om te garanderen dat verwerkers persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bedrijfsinstructies en toepasselijke wetgeving en zal vereisen de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen voor persoonsgegevens. Het bedrijf zal garanderen dat deze personen zijn gebonden door vertrouwelijkheidsverplichtingen en mag dergelijke informatie niet voor andere doelen gebruiken dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de functies die aan haar zijn toegewezen.

9. Alle werknemers en vertegenwoordigers en werknemers van de vertegenwoordigers die zich bewust worden van de persoonsgegevens zijn verplicht deze te beschermen, ook na het beëindigen van hun dienstverband of contractuele relatie.

Belangrijkste termen en definities

10. Persoonsgegevens betekent elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of te identificeren natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd (door het verkrijgen van gegevens uit andere bronnen). Dergelijke gegevens kunnen bestaan uit uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres of andere gegevens op de basis waarvan u kunt zijn geïdentificeerd.

11. Ontvanger betekent een natuurlijke of rechtspersoon aan wie de persoonsgegevens openbaar kunnen worden gemaakt.

12. Betrokkene betekent een natuurlijke persoon die persoonsgegevens aan het bedrijf verstrekt die later deze gegevens verwerkt.

13. Verwerker betekent een natuurlijke of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt namens de beheerder.

14. Verstrekken van gegevens betekent het openbaar maken van persoonsgegevens door ze over te dragen of ze op een andere manier beschikbaar te stellen door de ontvanger(s).

15. Verwerken betekent één of meerdere handelingen die worden uitgevoerd voor persoonsgegevens of sets persoonsgegevens, wel of niet geautomatiseerd, zoals verzamelen, registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzenden aan en andere handelingen waar gegevens bij zijn betrokken.

16. Toestemming betekent elke vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij/zij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben.

17. Andere termen gebruikt in dit privacybeleid moeten worden uitgelegd zoals gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming, de wet op de rechtsbescherming van persoonsgegevens van de Republiek Litouwen en andere wetgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelt.

Basis voor verwerking van persoonsgegevens en principes van gegevensbescherming

18. De basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan bestaan uit:

uw toestemming;

uw bedoeling om een overeenkomst aan te gaan met het bedrijf of een overeenkomst die al is gesloten met het bedrijf;

de basis gespecificeerd in de wetgeving (bijv., vervullen van een verplichting voorzien in de wetgeving en naleving met rechtbankeisen of andere vereisten met betrekking tot het beslechten van geschillen);

het legitieme belang van het bedrijf (bijv. om claims in te dienen en te verdedigen en andere rechtmatige acties uit te voeren, om verliezen te voorkomen of te verminderen, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, om de consistentie en duurzaamheid van de bedrijfsactiviteiten te verzekeren, om aan uw verwachtingen te voldoen en om uw tevredenheid met de diensten van het bedrijf te maximaliseren).

19. Bij het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens ontvangen door u en uit andere bronnen, neemt het bedrijf de volgende principes in acht:

Uw persoonsgegevens worden rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier verwerkt (principes van rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie).

Uw persoonsgegevens worden verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doelen en worden niet verder verwerkt op een manier die niet onverenigbaar is met deze doeleinden (principes van doelbeperking).

Uw persoonsgegevens zijn geschikt, relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is met betrekking tot de doelen waarvoor deze worden verwerkt (principe van gegevensbeperking).

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn accuraat en worden waar nodig bijgewerkt (principe van nauwkeurigheid). Door uw persoonsgegevens te verstrekken, bevestigt u dat deze nauwkeurig en juist zijn.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een vorm waarbij identificatie van de betrokkene is toegestaan voor een periode die niet langer is dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt (principe van opslagbeperking).

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die geschikte bescherming van de persoonsgegevens garandeert, inclusief bescherming tegen niet-toegestane of rechtmatige verwerking en tegen abusievelijk verlies, vernietiging, gebruik van geschikte technische of organisatorische maatregelen (principe van integriteit en vertrouwelijkheid).

Welke gegevens verzamelen we over u?

20. Het belangrijkste doel waarvoor het bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt is het sluiten (of de bedoeling tot het sluiten) van een overeenkomst tussen u en het bedrijf, uitvoeren van een overeenkomst en beheer van het uitvoeren van een overeenkomst.

20.1. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt voor het bovengenoemde doel: voornaam, achternaam, burgerservicenummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, bankgegevens. Als een overeenkomst wordt gesloten met een rechtspersoon kan de volgende informatie worden verwerkt: voornaam, achternaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer en de naam van de werkgever of de directeur of een andere persoon bevoegd om te handelen namens de betrokkene, gegevens van de directieleden en aandeelhouders (alleen als de goedkeuring van deze bestuursorganen is vereist voor het afhandelen van de transactie en alleen tot de hoogte noodzakelijk om te garanderen dat een dergelijke beslissing/goedkeuring is verkregen), kopie van de volmacht.

20.2. Periode gegevensopslag. Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in de actieve database tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst, d.w.z. vanaf het moment dat de gegevens zijn ontvangen tot het einde van de overeenkomst. De persoonsgegevens moeten naar behoren worden opgeslagen in de passieve database voor het gespecificeerde doel voor tien (10) jaar, geldend vanaf de datum dat de overeenkomst is afgelopen. Aan het einde van de bewaarperiode van de persoonsgegevens gespecificeerd in deze paragraaf, moeten ze worden vernietigd, d.w.z. Persoonsgegevens moeten worden vernietigd uit de actieve database nadat de overeenkomst eindigt en andere persoonsgegevens ouder dan tien (10) jaar moeten worden verwijderd uit de passieve database. Papieren of fysieke versies van documenten, indien van toepassing, moeten ook worden vernietigd. Als het bedrijf na ontvangst van de persoonsgegevens besluit geen overeenkomst af te sluiten met u, worden uw persoonsgegevens ivoor de periode van één (1) jaar vanaf het moment van het ontvangen van de gegevens in de actieve database opgeslagen.

20.3. Providers van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden direct van u verzameld (of persoonsgegevens worden namens u verstrekt) of van rechtspersonen wanneer u een vertegenwoordiger, werknemer, aannemer, oprichter, aandeelhouder, deelnemer, eigenaar, enz. bent van deze rechtspersonen of als ze op rechtmatige basis door het bedrijf zullen worden verzameld. Bij het nakomen van de overeenkomst kan het bedrijf uw persoonsgegevens aanvullen met persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen.

20.4. Groepen van gegevensontvangers: werknemers van het bedrijf verantwoordelijk voor het nakomen van deze overeenkomst, krediet-, financiële, betalings-, en/of elektronische geldinstellingen, advocaten en/of hun assistenten, juristen.

20.5. Gegevens kunnen alleen worden overgedragen naar derde landen (buiten de Europese Unie) als de omstandigheden van het sluiten en/of nakomen van de overeenkomst betrekking hebben op een derde land. In dit geval moet het bedrijf alle acties uitvoeren die zijn gespecificeerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

21. Het bedrijf kan uw persoonsgegevens voor doeleinden van debiteurenbeheer. Persoonsgegevens worden voor dit doel verwerkt om schulden te beheren en te innen, claims en eisen te stellen, procedures aanhangig te maken bij de rechtbank en andere documenten en documenten te overleggen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van incasso’s.

21.1. Voor dit doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, burgerservicenummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, lopende rekeningnummer, bankgegevens, bedrag aan schuld, bedrag aan opgebouwde rente, bedrag aan boeterente, datum van overdracht voor invordering, bedrag van schulden (of delen daarvan) afgeschreven, afschrijvingsdatum.

21.2. Periode gegevensopslag. Persoonsgegevens worden voor tien (10) jaar bewaard vanaf de datum van het ontstaan van de schuld en na het starten van gerechtelijke procedures – totdat de schuld is terugbetaald en twee (2) jaar na de terugbetaling. De duur van de periode van de gegevensopslag is gebaseerd op de duur van de beperkingsperiodes bepaald in het burgerlijk wetboek van de Republiek Litouwen.

21.3. Gegevensverstrekkers. Gegevens worden direct ontvangen van de betrokkene, staatsonderneming centrale registraties, bedrijven die gegevensbestanden van gezamenlijke debiteuren beheren (bijv. UAB Creditinfo Lietuva) en andere instellingen.

21.4. Groepen ontvangers. Gegevens worden ontvangen door bedrijven die gegevensbestanden van gezamenlijke debiteuren behandelen, advocaten en/of hun assistenten, juristen, rechtbanken, arbiters, andere instellingen die geschillen oplossen, deurwaarders, wetshandhavingsinstanties, schuldbeheer- en invorderingsbedrijven en andere entiteiten met een legitieme interesse.

21.5. Gegevens kunnen alleen worden overgedragen naar derde landen (buiten de Europese Unie) als de omstandigheden van het ontstaan van de schuld betrekking hebben op een derde land. In dit geval moet het bedrijf alle acties uitvoeren die zijn gespecificeerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

21.6. Merk op dat in het geval van uw schuldenlast en vertraging in het nakomen van uw verplichtingen gedurende meer dan dertig (30) dagen, het bedrijf het recht heeft beschikbare identificatiegegevens, contactgegevens en kredietgeschiedenis te verstrekken, d.w.z. Informatie over financiële verplichtingen en verplichtingen met betrekking tot activa en hun nakoming, schulden en hun terugbetaling, aan bedrijven die schulddatabases beheren (bijvoorbeeld aan het kredietbureau UAB Creditinfo Lietuva actief in Litouwen). UAB Creditinfo Lietuva (registratienummer 111689163, adres: A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Litouwen, telefoon: +37052394131, website: www.manocreditinfo.lt) verwerkt en verstrekt uw informatie aan derden (financiële instellingen, telecommunicatiebedrijven, verzekeringsmaatschappijen, elektriciteits- en nutsbedrijven, handelsbedrijven, enz.) voor legitieme belangen en doeleinden, d.w.z. om de kredietwaardigheid te beoordelen en schulden te beheren. Gegevens over kredietgeschiedenis worden meestal verwerkt voor tien (10) dagen na het vervullen van verplichtingen. U hebt toegang tot uw kredietgeschiedenis door direct contact op te nemen met het kredietbureau.

22. Het bedrijf mag uw persoonsgegevens verwerken voor het doel van het garanderen van de veiligheid van personen en eigendommen (om de bescherming van de medewerkers, klanten en andere bezoekers van het bedrijf tegen strafbare feiten of andere schendingen van rechten en om de bescherming van producten en andere eigendommen van UAB P. Varkojis ir kompanija tegen illegale verduistering die kan worden begaan of schade die kan worden toegebracht door werknemers of andere personen) door toezicht te houden op de gebouwen van het bedrijf gevestigd te Mokyklos g. 4, Kurmaičiai, LT-97240 Kretingos r. met videobewakingscamera’s.

22.1. Hiervoor kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: beeldgegevens. Videobewakingssystemen maken geen gebruik van gezichtsherkennings- en/of analysetechnologieën en ze groeperen of profileren de opgenomen videogegevens niet door ze te associëren met een specifieke betrokkene (persoon).

22.2. Periode gegevensopslag. Videobeelden worden voor veertien (14) dagen bewaard vanaf het moment van het opnemen van de video (of tot het einde van het onderzoek als een inbreuk wordt gedetecteerd. Als deze periode verstrijkt worden nieuwe beeldgegevens automatisch geregistreerd bovenop deze gegevens.

22.3. Gegevensverstrekkers: personen die het gebied binnenkomen van de videobewakingscamera’s van het bedrijf.

22.4. Groepen ontvangers: werknemers van het bedrijf die het recht hebben de beelden te bekijken en de verantwoordelijke werknemers van het bedrijf die fysieke beveiligingsdiensten leveren. Videoregistraties kunnen worden geleverd als bewijs voor instellingen voor vooronderzoek, openbare aanklagers of rechtbanken die administratieve, civiele en strafzaken behandelen of in andere bij wet vastgestelde gevallen.

22.5. Persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derde landen (buiten de Europese Unie).

23. Het bedrijf kan de gegevens van kandidaten verwerken voor de doelen van interne administratie, met name bij het uitvoeren van een selectie van werknemers.

23.1. De volgende persoonsgegevens kunnen voor dit doel worden verwerkt: gegevens in het curriculum vitae van de kandidaat voor de vacante positie, d.w.z. voornaam, achternaam, geboortedatum, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, opleiding (informatie van de opleidingsinstelling, opleidingsprogramma, opleiding en/of verkregen kwalificatie), professionele ervaring (informatie over de werkgever, periode van het dienstverband, functie, verantwoordelijkheden en/of resultaten), gegevens over het verkrijgen van de kwalificatie (trainingen, certificaten), informatie over talen, informatietechnologie en rijvaardigheden en informatie over andere competenties, contactpersonen van degenen die worden aanbevolen of feedback geven over de kandidaat en/of de inhoud van de feedback (indien van toepassing in een specifieke situatie). Het bedrijf kan ook andere informatie verzamelen, bijv. controleren van sociale media (Facebook, LinkedIn, enz.), maar alleen als het bekijken van informatie over de kandidaat op sociale media noodzakelijk is, bijv. om de specifieke risico’s gekoppeld aan de kandidaat voor bepaalde functies te beoordelen.

23.2. Periode gegevensopslag. Cv’s van kandidaten en aanbevelingen van hun eerdere werkgevers (indien van toepassing) in gevallen waar deze kandidaten niet werden gecontracteerd, zullen worden verwijderd en/of vernietigd aan het einde van het selectieproces, tenzij het bedrijf de toestemming van de kandidaat heeft gekregen zijn/haar persoonsgegevens langer te verwerken om hem/haar later een functie aan te kunnen bieden. In dit geval zullen de persoonsgegevens van de betrokkene niet langer dan één (1) jaar na ontvangstdatum op de bedrijfsserver worden bewaard. Na het verstrijken van deze periode worden de cv’s verwijderd uit alle elektronische systemen van het bedrijf en papier of andere fysieke kopieën zullen roden vernietigd. Als een verzoek wordt ontvangen van een kandidaat om een ingediend cv bij het bedrijf te vernietigen voor het verstrijken van zo’n periode, moet de werknemer van het bedrijf verantwoordelijk voor personeel de uitvoering van zon verzoek coördineren binnen drie (3) werkdagen en de kandidaat hierover informeren. Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard als ze noodzakelijk kunnen zijn in het geval van een geschil/klacht of voor andere redenen bepaald in de wetgeving. Na het contracteren van een werknemer voor de functie waarvoor hij/zij heeft gesolliciteerd en het cv heeft verzonden, zal de cv van deze persoon (samen met de aanbeveling van de vorige werkgever, indien van toepassing) worden toegevoegd aan het persoonlijke dossier en voor de hele periode van het dienstverband worden bewaard.

23.3. Gegevensverstrekkers. Persoonsgegevens worden direct ontvangen van de betrokkene (kandidaat voor de vacature), van uitzendbureaus, zoekportalen voor banen, socialemedianetwerken en andere verstrekkers van diensten voor het zoeken naar werk.

23.4. Groepen ontvangers: geen gegevens verstrekt.

23.5. Gegevens worden niet overgedragen aan derde landen (buiten de Europese Unie).

24. Het bedrijf kan ook uw persoonsgegevens gebruiken (voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, inhoud van verzonden en ontvangen berichten, IP-adres) u berichten te sturen, te communiceren met u over producten van het bedrijf, u te informeren over het beleid en algemene voorwaarden van het bedrijf, te reageren op uw verzoeken (voor het doel om contactpersonen te bewaren en voor het doel van communicatie). Voor dit doel kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar bedrijven die diensten voor het doorsturen van berichten aanbieden. Dergelijke persoonsgegevens zullen voor zes (6) maanden worden bewaard, gerekend vanaf de datum dat het probleem werd opgelost, een antwoord werd gegeven of een bevestiging werd ontvangen. Aan het einde van de bovengenoemde periode zullen de persoonsgegevens worden verwijderd van de bedrijfsserver en uit de e-mail van de specifieke werknemer.

25. Alle bovengenoemde informatie die bestaat uit persoonsgegevens zal niet aan een derde openbaar worden gemaakt zonder uw toestemming, behalve als dit vereist is door toepasselijke wetgeving of voor de doelen van het nakomen van de overeenkomst, debiteurenbeheer en andere doelen gespecificeerd in het privacybeleid. In bepaalde gevallen moet het bedrijf uw persoonsgegevens overdragen aan onafhankelijke dienstverleners zodat zij hun diensten aan het bedrijf kunnen aanbieden. Het bedrijf kan de diensten van de volgende onafhankelijke dienstverleners gebruikten die moeten worden beschouwd als verwerkers, voor het verwerken van de persoonsgegevens gespecificeerd in dit privacybeleid: bedrijven die diensten aanbieden met betrekking tot datacenters, servers, hosting, clouds, websitebeheer en andere gerelateerde diensten, bedrijven die het archiveren van documenten aanbieden, reclame- of marketingdiensten, bedrijven die software creëren, aanbieden, onderhouden en ontwikkelen, bedrijven die infrastractuurdiensten bieden voor informatietechnologie, bedrijven die communicatiediensten bieden, adviesbedrijven, bedrijven die analysediensten voor webbrowsing of online analysediensten bieden. Daarnaast kan het bedrijf de diensten van andere derden gebruiken om de ontwikkeling van haar producten en de functionaliteit van de website te garanderen. Om het aanbieden van diensten aan derden te garanderen, zal alleen de minimale noodzakelijke hoeveelheid persoonsgegevens worden overgedragen aan onafhankelijke dienstverleners. De hierboven genoemde dienstverleners hebben beperkte mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken omdat ze geen toestemming hebben deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan degenen die betrekking hebben op het leveren van diensten.

26. Het bedrijf heeft gegarandeerd dat alle onafhankelijke dienstverleners waarnaar uw persoonsgegevens worden overgedragen, voldoen aan de instructies van het bedrijf hoe ze uw persoonsgegevens moeten verwerken. De overdracht van uw persoonsgegevens wordt gereguleerd door contracten of overeenkomsten voor gegevensverwerking, of algemene voorwaarden voor gegevensverwerking die het bedrijf heeft gesloten met onafhankelijke dienstverleners. Alle onafhankelijke dienstverleners (als beheerders) moeten garanderen dat uw persoonsgegevens net zo zorgvuldig en grondig worden verwerkt als het bedrijf zelf zou verwerken. Deze dienstverleners zijn wettelijk aansprakelijk jegens u en het bedrijf voor het niet naleven van dergelijke garanties. De genoemde onafhankelijke dienstverleners moeten ook technische en organisatorische maatregelen implementeren om hetzelfde niveau van gegevensbescherming te garanderen als het bedrijf wanneer persoonsgegevens worden verwerkt. De beveiliging van het verzenden van informatie over het internet of via e-mail of mobiele communicatie kan soms in het gedrang komen door invloeden van buitenaf en daarom moet u voorzichtig zijn bij het verstrekken van vertrouwelijke informatie.

27. Persoonsgegevens verzameld voor de doelen zoals beschreven in dit privacybeleid worden in geen enkel geval verwerkt op een manier die onverenigbaar is met dergelijke doeleinden of wettelijke vereisten.

28. Door het verstrekken van de gegevens stemt u ermee in dat de hierboven genoemde gegevens worden verstrekt en ontvangen door het bedrijf of haar aangewezen bevoegde vertegenwoordiger (via de gebruikte softwaretool en andere middelen) en door andere derden waarvoor het bedrijf een overeenkomst heeft gesloten voor het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens over minderjarigen

29. Het bedrijf verwerkt geen gegevens over minderjarigen jonger dan zestien (16). Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het bedrijf, moet een minderjarige schriftelijke toestemming van zijn/haar vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd) geven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens.

Cookiebeleid

30. Als u de bedrijfswebsite bezoekt, wordt er gebruik gemaakt van cookies om content te bieden en functies in te schalen die voldoen aan uw wensen.

31. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bestaan uit letters en cijfers die de website van het bedrijf aan uw browser (bijv. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera) vraagt om op te slaan op uw computer of mobiele apparaat. De cookie wordt naar uw computer of ander apparaat gestuurd, zodat de computer of het apparaat de gegevens kan opslaan en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het installeren van deze cookie dergelijke gegevens kan herstellen en bijwerken. Cookies registreren uw handelingen en voorkeuren en hiermee kunt u de bedrijfswebsite zo gemakkelijk mogelijk door de bedrijfswebsite te bladeren. U kunt altijd in uw browser controleren welke cookies zijn opgeslagen op uw computer. U kunt meer specifieke technische informatie krijgen over cookies en het beheer ervan door het lezen van de aanbevelingen in het gebruik van cookies. Advies voor gebruikers van elektronische communicatiediensten uitgegeven door de inspectie persoonsgegevens van de staat (aanbevelingen waren beschikbaar op het volgende adres op de dag van de goedkeuring van dit privacybeleid: http://ada.lt/images/cms/File/naujienu/slapuk_DS.pdf) of door het bezoeken van http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

32. Accounts van sociale netwerken, bijv., Facebook, Twitter, Instagram, enz., beheerd door het bedrijf zijn onderworpen aan cookiebeleidsregels van deze sociale netwerken.

33. De meeste webbrowsers accepteren standaard cookies, daarom worden cookies gecreëerd zodra u de bedrijfswebsite bezoekt. Als u de cookies wilt weigeren die door het bedrijf worden gebruikt, kunt u dit doen door de instellingen van uw internetbrowser dienovereenkomstig te wijzigen, d.w.z. door het uitschakelen van de functie cookie accepteren op de website or door ze uit uw browser te verwijderen. Als u wilt dat er geen cookies op uw computer of een ander apparaat worden opgeslagen, kunt u ervoor kiezen on in uw browserinstelling een melding te ontvangen voordat de cookies worden opgeslagen. U kunt ook uw browser instellen om alle of enkele cookies te blokkeren. U kunt cookies verwijderen die al zijn opgeslagen op uw computer of een ander apparaat. Merk op dat in dit geval geen instellingen hoeft te wijzigen voor elke browser die en elk apparaat dat u gebruikt. Elke browser heeft een andere methode voor het toepassen van instellingen. Indien noodzakelijk kunt u de helpfunctie van uw browser gebruiken om de juiste instellingen te selecteren. Het bedrijf waarschuwt u echter dat door het uitschakelen of beperken van het accepteren van de cookies in uw browser u de toegang tot enkele van de diensten of functies van de bedrijfswebsite of andere websites kunt verliezen.

34. Uw persoonsgegevens verzameld door cookies zullen worden verwerkt volgens de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens die van kracht is in de Republiek Litouwen. Om te voldoen aan deze wetgeving maakt het bedrijf gebruik van veiligheidsmaatregelen die zullen helpen het illegaal openbaar maken van uw persoonsgegevens en het illegale gebruik ervan te voorkomen.

35. Met cookies kunnen we bepalen of u de website eerder hebt bezocht, voor het verzamelen van statistische gegevens over het verkeer van websitebezoekers en voor het inschakelen van gemakkelijk browsen op de website (doelen van het gebruik van cookies). De IP-adressen (een unieke reeks tekens die elke computer op een netwerk identificeert) van computers van bezoekers kunnen ook worden gebruikt bij het beheren van de website en het diagnosticeren van serverstoringen. IP-adressen kunnen worden gebruikt om een bezoeker te identificeren en diverse demografische informatie te verzamelen (bijv. bij het identificeren van het land of de plaats waar de bezoeker van de website is ingelogd).

36. Alle informatie over de cookies gebruikt op de website, hun doel en de geldigheid en de gebruikte persoonsgegevens ziet u in de tabel hieronder.

Uw rechten als betrokkene

37. Het bedrijf heeft een wettelijke verplichting te garanderen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en bijgewerkt zijn. We vragen u vriendelijk het bedrijf te helpen bij het voldaan aan deze verplichting en ons in kennis te stellen bij eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens verwerkt door het bedrijf.

38. Op elk moment kunt u de volgende rechten uitvoeren met betrekking tot uw verwerkte persoonsgegevens door het bedrijf.

38,1. Recht op toegang. U hebt het recht te vragen om toegang tot gegevens die kunnen worden beschouwd als uw persoonsgegevens, inclusief bijv. het recht te weten of het bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt, welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke redenen persoonsgegevens worden verwerkt.

38.2. Recht op rectificatie. U hebt het recht het bedrijf te vragen persoonsgegevens over u te rectificeren als u van mening bent dat ze onjuist of onvolledig zijn.

38.3. Recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief bijvoorbeeld het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing of profilering.

38.4. Recht om gegevens te laten wissen (‘recht om te worden vergeten’). U kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze werden verzameld, als u van mening bent dat het verwerken onrechtmatig is of als u van mening bent dat persoonsgegevens moeten worden gewist voor het naleven van een wettelijke verplichting.

38.5. Recht op gegevensportabiliteit. Als uw persoonsgegevens automatisch worden verwerkt met uw toestemming of op basis van een wederzijdse contractuele relatie kunt u het bedrijf vragen om u deze persoonsgegevens te verstrekken op een gestructureerde, gebruikelijke en door machines leesbaar formaat. Daarnaast kunt u vragen persoonsgegevens over te dragen aan een andere beheerder. Dit kan alleen worden gedaan als het technisch mogelijk is.

38.6. Recht om toestemming in te trekken. In gevallen waar persoonsgegevens worden verwerkt met uw toestemming hebt u het recht om dergelijke toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

38.7. Het recht om marketingcommunicatie te weigeren (als persoonsgegevens voor dit doel worden verwerkt). U kunt kiezen uit het ontvangen van communicatie van het bedrijf waarvan het bedrijf denkt dat deze interessant voor u kan zijn. U kunt kiezen uit het ontvangen van communicatie op elk moment door contact op te nemen met het bedrijf per e-mail, post of telefoon.

39. Bij het verwerken van persoonsgegevens voor het doel van het nakomen van een overeenkomst tussen het bedrijf en u of voor andere doeleinden gespecificeerd in dit privacybeleid, kunnen er situaties zijn waar het bedrijf wettelijke verplichtingen heeft de bewaarde en verwerkte persoonsgegevens niet openbaar te maken of te wissen (bijv. wanneer, in situaties voorgeschreven door de wet, het noodzakelijk is het voorkomen, het onderzoeken en het detecteren van strafbare feiten en inbreuken op professionele ethiek te garanderen, evenals de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene of andere personen). Daarnaast kunnen dergelijke wetten, regelgeving of regels u ook beletten rechten van andere betrokkenen uit te voeren.

40. Als een klacht hebt over hoe het bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt of als u gewoon meer wilt weten over de verwerkingsactiviteiten van het bedrijf, kunt u altijd contact opnemen met bedrijf via de adressen en de telefoonnummers genoemd in paragraaf 2 van het privacybeleid.

41. Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist worden verwerkt of dat het bedrijf uw rechten (als betrokkene) heeft geschonden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de inspectie persoonsgegevens van de staat (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, telefoon: +37052712804, +37052791445, fax: +37052619494, e-mail: ada@ada.lt, website: www.ada.lt).

42. U kunt een verzoek indienen voor toegang tot uw persoonsgegevens, vragen om uw persoonsgegevens te rectificeren, of laten weten dat u het niet eens bent met het verwerken van uw persoonsgegevens direct aan het bedrijf op het adres Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos r. of per e-mail info@varkojis.lt. Het verzoek moet duidelijk uw naam en achternaam bevatten en een naar behoren gecertificeerde kopie van het identiteitsbewijs moet worden aangehecht of het verzoek moet elektronisch worden ondertekend.

43. Het bedrijf moet binnen dertig (30) kalenderdagen reageren op uw verzoek, gerekend vanaf de datum van de ontvangst van het verzoek. In uitzonderlijke gevallen dat er extra tijd nodig is, heeft het bedrijf het recht de deadline voor het verstrekken van de verzochte data of het onderzoek van andere eisen gespecificeerd in uw verzoek na de kennisgeving ervan te verlengen.

44. Als uw verzoek wettelijk gerechtvaardigd is, zal het bedrijf het verwerken van persoonsgegevens beëindigen na het verzoek, behalve voor de gevallen gespecificeerd in de wetgeving.

Locatie van uw gegevensverwerking.

45. Het bedrijf bewaart en verwerkt persoonsgegevens in de Europese Unie. In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens over te brengen naar een bestemming buiten de Europese Unie en deze daar bewaren. Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door gegevensbeheerders die buiten de Europese Unie actief zijn. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan het bedrijf of toestemming te geven voor het verwerken van persoonsgegevens, stemt u in met het verwerken (inclusief het opslaan en overbrengen) van uw gegevens buiten de Europese Unie voor de doelen beschreven in dit privacybeleid. Het bedrijf zal alle redelijk noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden verwerkt.

46. Het bedrijf kan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie overdragen in overeenstemming met:

het besluit van de Europese Commissie over adequaatheid;

standaardbepalingen inzake gegevensbescherming aangenomen door de Europese Commissie;

standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens;

andere afwijkingen toegestaan door de toepasselijke wetgeving na de uitvoering van andere beveiligingsmaatregelen.

47. U kunt het bedrijf vragen details over het verwerken van uw persoonsgegevens te verstrekken volgens artikel 15 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met het bedrijf via de adressen genoemd in paragraaf 2 van het privacybeleid.

Websites van derden

48. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het garanderen van uw privacy op websites van derden ook als u de websites van derden opent via links op de website. Het bedrijf raadt aan dat u de privacybeleidsregels van elke website leest die niet bij het bedrijf hoort.

Slotbepalingen

49. Dit privacybeleid is onderworpen aan de wetten van de Republiek Litouwen. Alle geschillen ontstaan uit dit privacybeleid zullen worden opgeteld door onderhandelingen en als dit niet lukt – in overeenstemming met de wettelijke procedures.

50. Als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld, door wijzigingen in de wetgeving die de bescherming van persoonsgegevens en wijzigingen in de specificaties van de bedrijfsactiviteiten regelt, de scope van de verwerkte persoonsgegevens, de doelen van het verwerken, enz.), kan het bedrijf dit privacybeleid wijzigen. De meest recente versie van dit privacybeleid wordt gepubliceerd op de website van het bedrijf. Het wordt aanbevolen dat u het privacybeleid regelmatig controleert voor eventuele wijzigingen. Als u uw content en/of diensten na de gedane wijzigingen opent of gebruikt, gaat het bedrijf ervan uit dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

 

Jeigu Jus sudomino kuri nors prekė ir norėtumėte ją užsisakyti, užpildykite šią užklausos formą.

If you are interested in any item and would like to order it, fill out this request form.

Hvis du er interessert i noe element og ønsker å bestille det, fyll ut dette forespørselsskjemaet.

Если вы заинтересованы в любом продукте и хотели его заказать, пожалуйста, заполните эту анкету.

Wenn Sie an einem Artikel interessiert sind und ihn bestellen möchten, füllen Sie dieses Anfrageformular aus.

Als u geïnteresseerd bent in een artikel en het wilt bestellen, vult u dit aanvraagformulier in.

Om du är intresserad av något föremål och vill beställa det, fyll i detta förfrågningsformulär.

Ja Jūs interesē kāda prece un vēlaties to pasūtīt, lūdzu, aizpildiet šo pieprasījuma veidlapu.