P. Varkojis ir KO

Privatumo politika

UAB „P. Varkojis ir kompanija“ privatumo politika

Bendrosios nuostatos:
1. Šioje UAB „P. Varkojis ir kompanija“ (toliau – Bendrovė arba mes) privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra nustatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų, kitos, su Jumis susijusios, informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai, slapukų naudojimo politika ir kiti svarbūs aspektai, Jums domintis Bendrovės veikla ir/ar perkant jos produkciją. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą. Todėl rekomenduojame išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas, o kilus klausimų – prašome nedvejodami susisiekite su mumis Privatumo politikos 2 punkte nurodytais kontaktais.
2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė – UAB „P. Varkojis ir kompanija“, juridinio asmens kodas: 161732763, registruotos buveinės adresas:Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos r., el. paštas: info@varkojis.lt, tel.: +370 445 48246, www.varkojis.com, taip pat esami ar būsimi jos filialai ir atstovybės bei kiti juridiniai asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkia parduodama produkciją, ir kurie yra įgalioti veikti Bendrovės vardu. Bendrovės kontaktiniai duomenys skelbiami www.varkojis.com internetinėje svetainėje (toliau – Svetainė).
3. Ši Privatumo politika Jums taikoma, jei Jūs anksčiau domėjotės, dabar domitės, įsigijote arba išreiškėte ketinimą įsigyti Bendrovės gaminamą ir parduodamą produkciją arba esate kaip nors kitaip susiję su Bendrove.
4. Bendrovė atsakingai žiūri į asmens duomenų tvarkymą ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti Bendrovės tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą, vientisumą ir konfidencialumą.
5. Jūs galite lankytis Svetainėje ar atvykę į Bendrovės patalpas domėtis gaminama bei parduodama produkcija ir nesuteikę apie save jokios informacijos (išskyrus tą, kurią surenka naudojami slapukai (angl. cookies), ir kuri gali būti užfiksuota Bendrovę stebinčių vaizdo kamerų).
6. Lankydamiesi Svetainėje, Bendrovės socialinių tinklų paskyrose ir/ar naudodamiesi juose esančia informacija, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.
7. Bendrovės surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šia Privatumo politika ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą.
8. Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir/ar savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Bendrovės vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat Bendrovė užtikrins, kad minėti asmenys būtų saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.
9. Visi Bendrovės darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, yra įpareigoti ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

Pagrindinės sąvokos:
10. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, kai toks nustatymas gali būti atliekamas tiesiogiai ar netiesiogiai (gaunant duomenis iš kitų šaltinių). Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas ar kiti duomenys, kuriais remiantis galima Jus identifikuoti.
11. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
12. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis.
13. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
14. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus duomenų gavėjui(-ams).
15. Duomenų tvarkymas – bet kokia operacija arba operacijų seka, kuri yra atliekama su asmens duomenimis automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis; tokios operacijos gali apimti rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą ar keitimą, išgavimą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinimą ar bet kokias kitas operacijas su duomenimis.
16. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
17.Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.

Duomenų tvarkymo pagrindai ir duomenų apsaugos principai:
18. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu gali būti:
Jūsų duotas sutikimas;
Jūsų ketinimas sudaryti sutartį arba jau sudaryta sutartis su Bendrove;
teisės aktuose nurodytas pagrindas (pavyzdžiui, vykdant bet kokią pareigą, numatytą teisės akte, taip pat laikantis teismo proceso ar kitų su ginčų sprendimu susijusių reikalavimų);
teisėtas Bendrovės interesas (pavyzdžiui, pareiškiant ir ginant teisinius ieškinius bei atliekant kitus teisėtus veiksmus, siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti, siekiant gerinti aptarnavimo kokybę, užtikrinant Bendrovės veiklos nuoseklumą ir tvarumą, atitikimą Jūsų lūkesčiams bei maksimalų Jūsų pasitenkinimą Bendrovės paslaugomis).
19. Bendrovė rinkdama ir naudodama Jūsų patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, laikosi šių principų:
Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas). Jūs, pateikdami savo asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi;
Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Kokius duomenis mes renkame apie Jus?
20. Pagrindinis tikslas, dėl kurio Bendrovė renka Jūsų asmens duomenis, yra sutarties tarp Jūsų ir Bendrovės sudarymas (arba ketinimas sudaryti sutartį), jos vykdymas bei kontrolė:
20.1. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko duomenys. Jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, gali būti tvarkomi tokie duomenys: direktoriaus ar kito įgalioto atstovo veikti duomenų subjekto vardu vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, valdybos narių, akcininkų duomenys (tik tuo atveju, jei reikalingas šių valdymo organų pritarimas sandorio sudarymui ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga įsitikinti, kad toks sprendimas/pritarimas buvo gautas),  įgaliojimo kopija.

20.2. Duomenų saugojimo terminas: aktyviojoje duomenų bazėje asmens duomenys saugojami sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y., nuo duomenų gavimo iki sutarties įvykdymo momento. Atitinkamai pasyviojoje duomenų bazėje asmens duomenys nurodytu tikslu saugomi 10 (dešimt) metų, terminą skaičiuojant nuo sutarties įvykdymo dienos. Pasibaigus šiame punkte numatytam asmens duomenų saugojimo terminui jie sunaikinami, t. y., iš aktyviosios duomenų bazės ištrinami įvykdžius sutartį, o iš pasyviosios duomenų bazės ištrinami senesni nei 10 (dešimties) metų asmens duomenys. Jei yra – sunaikinamos popierinės ar  kitos materialios formos dokumentų versijos. Tuo atveju, jeigu Bendrovė, gavusi duomenis, priima sprendimą nesudaryti sutarties su Jumis, Jūsų duomenys aktyviojoje duomenų bazėje bus saugomi 1 (vienerius) metus nuo duomenų gavimo momento.

20.3. Duomenų teikėjai: duomenys renkami tiesiogiai iš Jūsų pačių (arba asmens duomenys pateikiami Jūsų vardu), juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan., arba kuriuos, teisėtais pagrindais, surenka pati Bendrovė. Bendrovė vykdydama sutartis, gali papildyti Jūsų tiesiogiai pateiktus asmens duomenis asmens duomenimis, gautais iš kitų šaltinių.

20.4. Duomenų gavėjų grupės: už sutarties vykdymą atsakingi Bendrovės darbuotojai, kredito, finansų, mokėjimų ir/ar elektroninių pinigų įstaigos, advokatai ir/ar jų padėjėjai, teisininkai.

20.5. Duomenys gali būti teikiami į trečiąsias šalis (už Europos Sąjungos teritorijos ribų) tik atveju, kuomet sutarties sudarymo ir/ar vykdymo aplinkybės yra susijusios su trečiąja šalimi. Tokiu atveju Bendrovė atlieka visus Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus veiksmus.

21. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis įsiskolinimo valdymo tikslu. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant valdyti ir atgauti skolas, pareikšti pretenzijas, reikalavimus, ieškinius ir kitus dokumentus, pateikti dokumentus skolos išieškojimo vykdymui.
21.1. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko duomenys, skolos suma, priskaičiuotos palūkanas ,taikomos netesybos, perdavimo išieškojimui data, nurašytų skolų (jų dalių) suma, nurašymo data.
21.2. Duomenų saugojimo terminas: paaiškėjus skolai, taikomas 10 (dešimt) metų nuo skolos susidarymo dienos saugojimo terminas, o pradėjus ieškinines procedūras, terminas pratęsiamas iki skolos grąžinimo ir 2 (dvejus) metus po grąžinimo. Duomenų saugojimo terminas grindžiamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais ieškinio senaties terminais.
21.3. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto, VĮ Registrų centras, įmonių, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“) ir kitų įstaigų.
21.4. Duomenų gavėjų grupės: įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, advokatai ir/ar jų padėjėjai, teisininkai, teismai, arbitražai, kitos ginčus nagrinėjančios institucijos, antstoliai, teisėsaugos įstaigos, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovės, kiti teisėtą interesą turinys subjektai.
21.5. Duomenys gali būti teikiami į trečiąsias šalis(už Europos Sąjungos teritorijos ribų)tik atveju, kuomet skolos susidarymo aplinkybės yra susijusios su trečiąja šalimi. Tokiu atveju Bendrovė atlieka visus Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus veiksmus.
21.6. Atkreipiame dėmesį, kad atsiradus Jūsų įsiskolinimui ir Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, Bendrovė turi teisę teikti turimą informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y., finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, įmonėms, valdančioms skolininkų duomenų bazes (pavyzdžiui, Lietuvoje veikiančiam kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“. UAB „Creditinfo Lietuva“, įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva, tel.: 8 5 2394131, tinklapis:  www.manocreditinfo.lt,kuri tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys įprastai tvarkomi 10 (dešimt) metų po įsipareigojimų įvykdymo. Su savo kredito istorija Jūs galite susipažinti kreipdamiesi tiesiogiai į kreditų biurą).
22. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų duomenis asmenų bei turto saugumo užtikrinimo tikslu (siekiant užtikrinti Bendrovės darbuotojų, klientų ir kitų atvykstančių asmenų saugumą nuo nusikalstamų veikų ar kitokių teisių pažeidimų, UAB „P. Varkojis ir kompanija“ priklausančios produkcijos ir kito turto apsaugą nuo neteisėto darbuotojų ar kitų asmenų pasisavinimo, sugadinimo) stebėdama vaizdą Bendrovės teritorijoje ir patalpose, esančiose adresu: Mokyklos g. 4, Kurmaičiai, LT-97240 Kretingos r.
22.1. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vaizdo duomenys. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir/ar analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).
22.2. Duomenų saugojimo terminas: vaizdo įrašai saugomi 14 (keturiolika) dienų nuo vaizdo įrašymo momento (nustačius pažeidimą – iki tyrimo pabaigos). Suėjus šiam terminui ant šių duomenų, automatiškai užrašomi nauji vaizdo duomenys.
22.3. Duomenų teikėjai: asmenys, patenkantys į Bendrovės kamerų stebėjimo lauką.
22.4. Duomenų gavėjų grupės: Bendrovės darbuotojai, turinys teisę stebėti vaizdą ir fizinės apsaugos paslaugas teikiančios įmonės atsakingi darbuotojai. Vaizdo įrašai taip pat gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.
22.5. Duomenys į trečiąsias šalis (už Europos Sąjungos teritorijos ribų) neteikiami.
23. Bendrovė vidaus administravimo, o konkrečiai darbuotojų atrankos į laisvas darbo vietas tikslu, gali tvarkyti kandidatų duomenis.
23.1. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: kandidato į laisvą darbo vietą gyvenimo aprašymas: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, išsilavinimas (informacija apie mokymo įstaigą, mokymosi laikotarpį, įgytą išsilavinimą ir/ar kvalifikaciją), profesinė patirtis (informacija apie darbovietę, darbo laikotarpį, pareigas, atsakomybes ir/ar pasiekimus), duomenys apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kandidatą rekomenduojančių ar atsiliepimus teikiančių asmenų kontaktai ir/ar atsiliepimo turinys (jei konkrečiu atveju taikoma). Bendrovė gali rinkti ir kitą informaciją, pavyzdžiui, tikrinti socialinius tinklus (Facebook, LinkedIn ir kt.), tačiau tik tokiu atveju, jei peržiūrėti informaciją apie kandidatą socialinėje žiniasklaidoje reikalinga, pavyzdžiui, siekiant įgyti galimybę įvertinti konkrečius pavojus, susijusius su kandidatais į konkrečias pareigas.
23.2. Duomenų saugojimo terminas: kandidatų, kurių CV buvo gauti, taip pat buvusių darbdavių rekomendacijos (jei tokių buvo gauta), tačiau asmenys nebuvo įdarbinti, CV ir buvusių darbdavių rekomendacijos ištrinami ir/ar sunaikinami pasibaigus atrankai, nebent Bendrovė yra gavusi kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtų vėliau pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju, duomenų subjekto duomenys Bendrovės serveryje saugomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo jų gavimo dienos. Suėjus šiam terminui CV ištrinami iš visų Bendrovės elektroninių sistemų ir sunaikinami popieriniai ar kiti materialūs egzemplioriai. Jei yra gautas kandidato, pateikusio CV, prašymas sunaikinti jo Bendrovei pateiktą CV anksčiau, už personalą atsakingas Bendrovės darbuotojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo koordinuoti tokio prašymo įvykdymą ir apie tai informuoti adresatą. Ilgesnis asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas kai asmens duomenys yra būtini ginčo/skundo atveju arba esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. Įdarbinus darbuotoją į tą poziciją, į kurią CV buvo siųstas, įdarbinto asmens CV (kartu su buvusio darbdavio rekomendacija, jei ji buvo gauta) pridedama prie asmens bylos ir saugoma tą laikotarpį, kol darbuotojas dirba Bendrovėje.
23.3. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto (kandidato į laisvą darbo vietą), iš įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos portalų, socialinių tinklų ir kitų darbo paieškos paslaugas teikiančių subjektų.
23.4. Duomenų gavėjų grupės: duomenys neteikiami.
23.5. Duomenys į trečiąsias šalis (už Europos Sąjungos teritorijos ribų) neteikiami
24. Bendrovė Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, išsiųstų ir gautų pranešimų turinį, IP adresą) taip pat gali naudoti siųsdama Jums pranešimus, bendraudama su Jumis dėl Bendrovės gaminamų produktų, pranešdama apie Bendrovės politiką ir sąlygas, taip pat atsakydama į Jūsų kreipimąsi (kontaktų išsaugojimo, komunikacijos palaikymo tikslu). Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo paslaugas. Duomenys saugomi 6 (šešis) mėnesius nuo komunikacijos būdu visiškai išspręsto klausimo, pateikto atsakymo ar gauto patvirtinimo dienos. Vėliau jie ištrinami tiek iš Bendrovės serverio, tiek iš konkretaus darbuotojo elektroninio pašto.

25. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro asmens duomenis, be Jūsų sutikimo nebus perduodama jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga sutarties vykdymo, įsiskolinimo valdymo ir kitais Politikoje nurodytais tikslais. Bendrovė tam tikrais atvejais privalo perduoti Jūsų asmens duomenis nepriklausomiems paslaugų teikėjams, kad jie galėtų Bendrovei teikti savo paslaugas. Bendrovė, šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui, gali pasitelkti tokius nepriklausomus paslaugų teikėjus, kurie laikomi duomenų tvarkytojais: duomenų centrų, serverių, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones. Be to, Bendrovė taip pat gali naudotis ir kitų trečiųjų šalių paslaugomis, kad galėtų užtikrinti savo produkcijos vystymo ir Svetainės funkcines galimybes. Asmens duomenys, kurie bus perduodami nepriklausomiems paslaugų teikėjams, bus ribojami iki minimalių apimčių, kurios būtinos užtikrinant trečiųjų šalių paslaugų suteikimą. Visų šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informacija yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais, nei paslaugų teikimo Bendrovei, tikslais.
26. Bendrovė pasirūpino, kad visi nepriklausomi paslaugų teikėjai, kuriems perduodami Jūsų asmens duomenys, laikytųsi Bendrovės nurodymų dėl to, kaip jie turi tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenų perdavimas reguliuojamas pagal duomenų tvarkymo sutartis, susitarimus arba duomenų tvarkymo sąlygas, kurias Bendrovė yra sudariusi su nepriklausomais paslaugų teikėjais. Visi nepriklausomi paslaugų teikėjai – kaip duomenų tvarkytojai – privalo garantuoti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkys taip pat atidžiai ir kruopščiai kaip pati Bendrovė, be to, jie yra teisiškai atsakingi Jums ir Bendrovei už tokių garantijų nevykdymą. Minėti nepriklausomi paslaugų teikėjai taip pat privalo įgyvendinti technines bei organizacines priemones, kad tvarkydami asmens duomenis galėtų užtikrinti tokį patį duomenų apsaugos lygį kaip ir Bendrovė. Visgi, informacijos perdavimo internetu, elektroniniu paštu ar mobiliųjų ryšių saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami konfidencialią informaciją.
27. Šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys nėra tvarkomi jokiais su šiais teisėtais tikslais ar teisės aktų reikalavimais nesuderinamu būdu.
28. Teikdami duomenis Jūs sutinkate, kad aukščiau minėti Jūsų duomenys būtų teikiami ir gaunami per Bendrovės ar jo paskirto įgalioto atstovo naudojamą programinį įrankį bei kitomis priemonėmis, kitus trečiuosius asmenis, su kuriais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė yra sudariusi asmens duomenų tvarkymo sutartis.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas:
29. Bendrovė netvarko nepilnamečių iki 16 (šešiolikos) metų duomenų. Nepilnametis asmuo, siekdamas naudotis Bendrovės paslaugomis, privalo pateikti savo atstovo (tėvo, motinos, globėjo(-os)) rašytinį sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

Slapukų naudojimo politika:
30.Jums besilankant Bendrovės Svetainėje, norint pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams, yra naudojami slapukai (angl. cookies).
31. Slapukai – tai maži failai, sudaryti iš raidžių ir skaitmenų, kuriuos Bendrovės internetinė svetainė prašo Jūsų naršyklės (pavyzdžiui, “Explorer”, “Chrome”, “Firefox”, “Safari”, “Opera”) išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o Bendrovė, atsakinga už šio slapuko diegimą, galėtų juos atkurti ir atnaujinti. Slapukai prisimena Jūsų veiksmus ir prioritetus bei leidžia Jums kaip įmanoma patogiau naršyti Bendrovės Svetainėje. Kokie slapukai yra įrašomi, Jūs visuomet galite peržiūrėti savo interneto naršyklėje. Detalesnės techninės informacijos apie slapukus ir jų valdymą galite gauti susipažinę su Valstybinės asmens duomenų inspekcijos rekomendacijomis „Dėl slapukų naudojimo: patarimai elektroninių ryšių paslaugų naudotojams“ (rekomendacijos šios Privatumo politikos patvirtinimo dieną buvo pasiekiamos šiuo adresu: http://ada.lt/images/cms/File/naujienu/slapuk_DS.pdf)arbaapsilankę interneto svetainėje  adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
32. Bendrovės valdomoms socialinių tinklų paskyroms, pvz.,  „Facebook“,„Twitter“, „Instagram“ ar kt., taikomos šių socialinių tinklų slapukų politikos.
33. Dauguma interneto naršyklių pagal pirminius nustatymus priima slapukus, todėl slapukai bus sukurti iš karto, kai apsilankysite Bendrovės Svetainėje. Jums pageidaujant atsisakyti Bendrovės naudojamų slapukų, Jūs tai galite padaryti atitinkamai pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus – t. y., išjungiant Svetainės slapukų priėmimą ar juos ištrinant iš savo naršyklės. Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą  prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju turėsite atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei bei įrenginiui. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus. Tačiau Bendrovė įspėja Jus, jog išjungus ar apribojus savo interneto naršyklėje slapukų priėmimą, galite netekti galimybės naudotis dalimi Bendrovės ar kitų interneto tinklalapių paslaugomis ar funkcijomis.
34. Slapukų surinkti Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Vadovaudamasi jais, Bendrovė taiko saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Jūsų asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.
35. Slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau lankėtės Svetainėje, padeda rinkti statistinius duomenis apie Svetainės lankytojų srautą ir sudaro galimybes patogiai naršyti Svetainėje (slapukų naudojimo tikslai). Administruojant interneto svetainę bei diagnozuojant sutrikimus serveriuose, taip pat gali būti naudojami lankytojų kompiuterių IP adresai (IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose). Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją (pvz., nustatant šalį ar miestą, iš kurio prisijungęs Svetainės lankytojas).
36. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės:
37. Bendrovė turi teisinę prievolę užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Maloniai prašome Jūsų padėti Bendrovei įvykdyti šį įsipareigojimą ir užtikrinti, kad informuosite apie bet kokius numatomus pasikeitimus, susijusius su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
38. Bet kada galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:
38.1. Teisė susipažinti: turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi Jūsų asmens duomenimis, įskaitant, pavyzdžiui, teisę žinoti, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, kokių kategorijų asmens duomenys yra tvarkomi, kokias tikslais tai daroma.
38.2. Teisė ištaisyti: turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištaisytų bet kokius Jūsų asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.
38.3. Teisė nesutikti: turite teisę nesutikti su atitinkamu savo asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais arba profiliavimu.
38.4. Teisė ištrinti (būti pamirštam): taip pat galite prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nebūtų pažeistas teisinis reikalavimas.
38.5. Teisė perkelti duomenis: jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, galite prašyti, kad Bendrovė pateiktų Jums tokius asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma. Be to, galite taip pat prašyti, kad asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja tokios techninės galimybės.
38.6. Teisė atšaukti sutikimą: tais atvejais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo.
38.7. Teisė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus (jei asmens duomenys tvarkomi šiuo tikslu): Jūs galite atsisakyti gauti Bendrovės pranešimus, kurie, Bendrovės manymu, gali Jus sudominti. Be to, savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekę su Bendrove el. paštu, paštu ar telefonu.
39. Tvarkant asmens duomenis ir vykdant tarp Bendrovės ir Jūs sudarytą sutartį ar kitais, šioje Privatumo politikoje, nurodytais tikslais, gali būti situacijų, kai Bendrovės prisiimti teisiniai įsipareigojimai, gali drausti atskleisti ar ištrinti Bendrovės saugomus bei tvarkomus duomenis (pavyzdžiui, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos  pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą). Be to, tokie teisės aktai, nuostatai ar taisyklės gali taip pat neleisti Jums pasinaudoti kitomis duomenų subjekto teisėmis.
40. Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, arba norėtumėte tiesiog daugiau sužinoti apie Bendrovės vykdomą duomenų tvarkymo veiklą, galite nevaržomai bet kada kreiptis į Bendrovę Privatumo politikos 2 punkte nurodytais adresais ir numeriais.
41. Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai arba kad Bendrovė pažeidė Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel.: 8 5 271 2804, 279 1445, faksas: 8 5 261 9494, el. paštas: ada@ada.lt, tinklapis: www.ada.lt).
42. Prašymą dėl susipažinimo, pataisymų ar asmens duomenų tvarkymo nesutikimo galite pateikti tiesiogiai Bendrovei, siųsti Bendrovei paštu, adresu: Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos r.ar elektroniniu paštu adresu: info@varkojis.lt. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę bei pridėti asmens dokumento tinkamai patvirtiną kopiją arba prašymą pasirašyti elektroniniu parašu.
43. Atsakymą į Jūsų prašymą Bendrovė pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Bendrovė, Jums apie tai pranešusi, turės teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą.
44. Jeigu Jūsų prašymas bus teisiškai pagrįstas, Bendrovė išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Jūsų duomenų tvarkymo vieta:
45. Bendrovė saugo ir tvarko asmens duomenis Europos Sąjungos teritorijoje. Išimtinais atvejais gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į paskirties vietą už Europos Sąjungos ribų ir juos ten saugoti. Duomenis taip pat gali tvarkyti ir duomenų tvarkytojai, kurie veikia už Europos Sąjungos ribų. Pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis arba pareiškę sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Jūs sutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys (įskaitant duomenų saugojimą ir duomenų perdavimą) už Europos Sąjungos ribų šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Bendrovė imsis visų pagrįstai būtinų saugumo priemonių užtikrinti, kad su Jūsų duomenimis būtų elgiamasi saugiai ir vadovaujantis taikomų duomenų apsaugos teisės aktų.
46. Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų vadovaudamasi:
Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo;
standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kurias parengė Europos Komisija;
standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kurias parengė institucija, atsakinga už asmens duomenų apsaugą;
pasinaudojusi kitomis galimomis apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, jei tai galima pagal taikomus teisės aktus.

47. Kaip ir visų Jūsų asmens duomenų atveju, Jūs galite prašyti, kad Bendrovė pateiktų išsamią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą  pagal Bendrojo duomenų apsaugo reglamento 15 straipsnį. Naudodamasis savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, Jūs galite tai padaryti susisiekęs su Bendrove Privatumo politikos 2 punkte nurodytais kontaktais.

Trečiųjų asmenų tinklalapiai:
48. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Jūs pasiekiate naudojantis Svetainėje esančiomis nuorodomis. Bendrovė rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne Bendrovei priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.
Baigiamosios nuostatos:
49. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus –  įstatymų nustatyta tvarka.
50. Esant reikalui (pavyzdžiui, pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą, Bendrovės veiklos specifikai, tvarkomų asmens duomenų apimčiai, tvarkymo tikslams ir pan.) Bendrovė gali atlikti šios Privatumo politikos pakeitimus. Naujausia Privatumo politikos versija skelbiama Bendrovės Svetainėje. Rekomenduojama Jums laikas nuo laiko pasitikrinti ar nebuvo padaryta Privatumo politikos pakeitimų. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po atliktų pakeitimų, Bendrovė laikys, kad Jūs sutinkate su pakeistu reglamentavimu.

[contact-form-7 id=”5954″ title=”Užklausa LT”]

[contact-form-7 id=”5958″ title=”Užklausa EN”]

[contact-form-7 id=”5959″ title=”Užklausa NO”]

[contact-form-7 id=”5960″ title=”Užklausa RU”]

[contact-form-7 id=”5967″ title=”Užklausa DE”]

[contact-form-7 id=”5968″ title=”Užklausa NL”]

[contact-form-7 id=”5969″ title=”Užklausa SV”]

[contact-form-7 id=”6894″ title=”Užklausa LV”]