, Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvernerklæringen til UAB P. Varkojis ir kompanija
Generelle bestemmelser:
1. I denne personvernerklæringen (heretter i teksten Personvernerklæringen) til UAB P. Varkojis ir kompanija (heretter i teksten Selskapet eller vi) er det fastsatt de grunnleggende reglene knyttet til dine personopplysninger og andre regler for innsamling, lagring, behandling og oppbevaring av informasjon knyttet til deg, samt personopplysningenes omfang, formål, kilder, mottakere, retningslinjer for informasjonskapsler og andre aspekter relevante når du interesserer deg for Selskapets virksomhet og/eller kjøper dets produksjon. På denne måten vil vi sikre rettferdig og transparent innsamling og bruk av informasjon om deg. Derfor anbefaler vi at du gjennomgår grundig bestemmelsene i denne Personvernerklæringen. Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på måtene som er angitt i punkt 2 i Personvernerklæringen.
2. Din behandlingsansvarlig er Selskapet – UAB P. Varkojis ir kompanija, juridisk organisasjonsnummer: 161732763, forretningsadresse: Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos r., e-post: info@varkojis.lt, tlf.: +370 445 48246, www.varkojis.com, og Selskapets eksisterende eller fremtidige filialer, representasjonskontorer og andre juridiske personer som Selskapet bruker til å selge produksjonen og som er autorisert å handle på vegne av selskapet. Selskapets kontaktinformasjon publiseres på nettstedet www.varkojis.com (heretter i teksten – Nettstedet).
3. Denne Personvernerklæringen gjelder for deg dersom du tidligere har vært interessert eller er interessert i Selskapets produktene, har kjøpt eller har hatt en intensjon om å kjøpe produktene som tilvirkes og selges av Selskapet eller er på en annen måte relatert til Selskapet.
4. Selskapet har en ansvarlig tilnærming til behandling av personopplysninger og gjør alle rimelige anstrengelser for å beskytte sikkerhet, integritet og konfidensialitet til personopplysningene og annen informasjon behandlet av Selskapet.
5. Du kan også besøke Nettstedet eller Selskapets lokaler og interessere deg for produktene som tilvirkes og selges uten å gi noen informasjon og deg selv (bortsett fra den som samles inn gjennom informasjonskapsler (cookies på engelsk) eller fanges opp av Selskapet overvåkningskameraer).
6. Når du besøker Nettstedet, Selskapets kontoer på sosiale medier og/eller bruker informasjonen i disse, erkjenner og godtar du at du har blitt kjent med denne Personvernerklæringen, har forstått og godtar den. Vilkårene i Personvernerklæringen gjelder hver gang du vil ha tilgang til innholdet vårt uavhengig av innretning du bruker (datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller annet).
7. Personopplysningene samlet inn av Selskapet behandles i henhold til Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (heretter i teksten – Generell personvernforordning), Republikken Litauens lov om rettsvern av personopplysninger, denne Personvernerklæringen og annen lovgivning som regulerer personvern.
8. For å behandle personopplysninger kan Selskapet bruke databehandlere og/eller ansette andre personer etter eget skjønn for å utføre visse funksjoner på vegne av Selskapet. I slike tilfeller skal Selskapet iverksette nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at databehandlerne behandler personopplysningene i henhold til Selskapets instrukser og gjeldende lovgivning samt krever at hensiktsmessige sikkerhetstiltak knyttet til personopplysninger implementeres. Selskapet skal også sørge for at de ovenfornevnte personene er bundet av taushetsplikt og ikke kan bruke informasjonen til andre formål enn det som er nødvendig for å utføre de funksjonene som er betrodd dem.
9. Alle ansatte i Selskapet, representantene til det og representantenes ansatt som har lært en hemmelighet knyttet til personopplysninger skal holde på den selv etter opphør av arbeidsforholdet eller kontraktsforholdet.

De viktigste definisjonene:

10. Personopplysninger – enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person; personen kan identifiseres direkte eller indirekte (ved å motta opplysninger fra andre kilder). Det kan for eksempel være ditt fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, adresse eller andre opplysninger som kan brukes til å identifisere deg.
11. Mottaker – juridisk eller fysisk person som personopplysninger utleveres til.
12. Den registrerte – fysisk person som Selskapet mottar personopplysningene som er behandlet fra.
13. Databehandler – fysisk eller juridisk person som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.
14. Utlevering av opplysninger – utlevering av personopplysninger ved å overlevere eller på en annen måte gjøre dem tilgjengelige for mottaker(e).
15. Behandling – enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f. eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre operasjoner som gjøres med opplysninger.
16. Samtykke – enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra datasubjekt der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder vedkommende.
17. Andre definisjoner som brukes i Personvernerklæringen skal forstås som definert i Generell personvernforordning, Republikken Litauens lov om rettsvern av personopplysninger og annen lovgivning som regulerer personvern.

Grunnlaget for behandlingen og prinsippene for vern av personopplysninger:
18. Grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger kan være:
Ditt samtykke;
Din intensjon om å inngå en avtale eller inngått avtale med Selskapet;
Grunnlaget angitt i rettsaktene (for eksempel ved oppfyllelse av forpliktelser fastsatt ved rettsakter og krav knyttet til rettssaker eller tvisteløsning, for å forhindre eller redusere tap, forbedre kvaliteten på servicen, sikre konsistensen og bærekraften til Selskapets virksomhet, oppfyllelse av dine forventninger og maksimal tilfredshet med Selskapets tjenester).
En berettiget interesse til Selskapet (for eksempel, ved å komme med eller forsvare søksmål eller foreta andre lovlige handlinger,
19. Ved innsamling og bruk av personopplysninger utlevert av deg eller andre kilder følger Selskapet følgende prinsippene:
Dine personopplysninger behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte (prinsippet om lovlighet, rettferdighet og åpenhet);
Dine personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene (prinsippet om formålsbegrensing);
Dine personopplysninger er adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for (prinsippet om dataminimering);
Personopplysningene er korrekte og om nødvendig oppdaterte (prinsippet om riktighet).
Ved fremleggelse av personopplysninger bekrefter du at de er nøyaktige og korrekte.
Dine personopplysninger lagres slik at det ikke er mulig å identifisere deg i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for (prinsippet om lagringsbegrensning);
Dine personopplysninger behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av egnede tekniske eller organisatoriske tiltak (prinsippet om integritet og konfidensialitet).

Hvilke opplysninger samler vi inn om deg?

20. Hovedformålet med at Selskapet samler inn personopplysningene dine er inngåelse av en avtale mellom deg og Selskapet (eller intensjon om å inngå en avtale), utførelse og kontroll av denne.
20.1. For dette formålet kan følgende personopplysninger behandles: fornavn, etternavn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, brukskontonummer, bankopplysninger. Dersom avtalen inngås med en juridisk person kan følgende opplysninger behandles: fornavn og etternavn til direktør eller annen autorisert representant som handler på vegne av den registrerte, navn på arbeidssted, stilling, e-postadresse, telefonnummer, opplysninger om styremedlemmer, aksjonærer (kun dersom godkjenning fra disse styreorganene kreves for å inngå avtalen og kun i den grad det er nødvendig for å sikre at slik avgjørelse/samtykke er mottatt), kopi av fullmakten.
20.2. Frist for lagring av personopplysninger: Personopplysninger lagres i den aktive databasen i løpet av avtaleperioden, dvs. fra mottakelse av opplysningene til oppfyllelse av avtalen. Følgelig skal personopplysningene lagres i den passive databasen for det angitte formålet i 10 (ti) år regnet fra den dagen avtalen oppfylles. Ved utløpet av lagringsfristen fastsatt i dette punktet skal personopplysningene tilintetgjøres, dvs. de skal slettes fra den aktive databasen når avtalen er oppfylt, og personopplysningene eldre enn 10 (ti) år skal slettes fra den passive databasen. Dersom tilgjengelige, skal papir- eller andre versjoner av dokumentene tilintetgjøres. I tilfelle Selskapet bestemmer seg for ikke å inngå avtale med deg etter å ha mottatt opplysningene, skal dine opplysninger lagres i den aktive databasen i 1 (ett) år fra tidspunkt for mottaket av opplysningene.
20.3. Utleverere av opplysninger: Opplysningene samles inn direkte fra deg (eller personopplysninger gis på din vegne), fra juridiske personer i tilfelle du er denne juridiske personens representant, ansatte, kontrahent, stifter, aksjonær, deltaker, eier o.l., eller de opplysningene som Selskapet samler inn selv på legitimt grunnlag. Ved gjennomføring av avtalen kan Selskapet supplere personopplysningene mottatt fra deg med personopplysningene fra andre kilder.
20.4. Mottakergrupper: Selskapets ansatte, kreditt-, finans-, betalings- og/eller e-pengeinstitusjoner, advokater og/eller advokatfullmektiger, jurister.
20.5. Opplysningene kan overføres til tredjestater (utenfor Den europeiske unions grenser) kun i tilfelle vilkårene for inngåelse og/eller oppfyllelse av avtalen er knyttet til en tredjestat.
21. Selskapet kan behandle dine personopplysninger for gjeldsformål. I dette tilfellet behandles personopplysninger for å håndtere og inndrive gjelder, komme med påstand, krav, fremlegge søksmål og andre dokumenter samt dokumenter for inndriving av gjeld.
21.1. For dette formål kan følgende personopplysninger behandles: fornavn, etternavn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, brukskontonummer, bankopplysninger, gjeldsbeløp, påløpte renter, bøter, dato for utsendelse til inkasso, avskrevet gjeldsbeløp (deler av gjelder), dato for avskriving.
21.2. Frist for lagring av personopplysninger: Når en gjeld avklares, fastsettes det en lagringsfrist på 10 (ti) år fra datoen for gjeldsdannelse. Når de rettslige prosessene er satt i gang, forlenges denne fristen til nedbetaling av gjelden og 2 (to) år etter nedbetalingen. Fristen for lagring av opplysningene baseres på foreldelsesfrister for søksmål fastsatt ved Republikken Litauens Sivillov.
21.3. Utleverere av opplysninger: Direkte fra den registrerte, statlig selskap Senter for registrer, selskaper som behandler felles datafil om skyldnere (UAB Creditinfo Lietuva for eksempel) og andre institusjoner.
21.4. Mottakergruppe: selskaper som behandler felles datafil om skyldnere, advokater og/eller advokatfullmektiger, jurister, domstoler, voldgifter, andre institusjoner for tvisteløsning, namsmenn, rettslige institusjoner, selskaper for gjeldsforvaltning og inndriving og andre subjekter med lovlig interesse.
21.5. Opplysningene kan overføres til tredjestater (utenfor Den europeiske unions grenser) kun i tilfelle vilkårene for gjeldsdannelse er knyttet til en tredjestat. I dette tilfellet utfører Selskapet alle handlinger fastsatt i Generell personvernforordning.
21.6. Vi bemerker at ved gjeld og dersom oppfyllelse av forpliktelser er forsinket med over 30 (tretti) dager, har Selskapet rett til å utlevere informasjon om din identitet, kontaktopplysninger og kreditthistorie, dvs. økonomiske og eiendomsforpliktelser og oppfyllelse av disse, gjelder og betaling av disse, til selskaper som håndterer debitordatabaser (for eksempel, kredittbyrå UAB Creditinfo Lietuva i Litauen. UAB Creditinfo Lietuva, organisasjonsnummer: 111689163, adresse: A. Goštauto g. 40 A, LT-01112 Vilnius, Litauen, tlf.: 8 5 2394131, nettsted: www.manocreditifno.lt, som behandler dine opplysninger og utleverer dem til tredjeparter (finansinstitusjoner, telekommunikasjonsselskaper, forsikring, strømleverandører og leverandører av kommunale tjenester, handelsselskaper etc.) for å ivareta legitime interesse og oppnå mål: å vurdere kredittverdighet og håndtere gjelden. Opplysninger om kreditthistorie behandles vanligvis i 10 (ti) år etter forpliktelsen er oppfylt. Du kan bli kjent med kreditthistorien din ved å henvende deg direkte til kredittbyrået.
22. Selskapet kan behandle dine opplysninger med det formålet å sikre sikkerhet til personer eller eiendom (for å beskytte Selskapets ansatte, kunder og andre ankommende personer mot kriminelle handlinger eller andre brudd på rettigheter samt produktene og annen eiendommen til UAB Varkojis ir kompanija mot ulovlig tilegnelse eller skade utført av ansatte eller andre personer) ved å overvåke Selskapets område og lokaler på følgende adresse: Mokyklos g. 4, Kurmaičiai, LT-97240 Kretingos r.
22.1. For dette formålet kan følgende personopplysninger behandles: videoopplysninger. Videoovervåkningssystemene bruker ikke teknologier for ansiktsgjenkjenning og/eller analyse. Videoopplysningene fanget opp av dem grupperes eller profileres ikke etter en konkret datasubjekt (person).
22.2. Frist for lagring av personopplysninger: Videoopptakene lagres i 14 (fjorten) dager fra tidspunktet videoen er tatt opp (i tilfelle forbrytelse – til slutten av etterforskningen). Ved utløp av denne fristen tas nye videopplysninger automatisk opp på dem.
22.3. Utleverere av opplysninger: Personer i Selskapets kameraovervåkningsfelt.
22.4. Mottakergrupper: Selskapets ansatte som har overvåkningsrett og ansvarlige ansatte i selskapet som tilbyr fysiske sikkerhetstjenester. Videoopptakene kan også utleveres til institusjon som driver med rettslig forundersøkelse, aktor eller domstol i administrative, sivile eller straffesaker som bevis eller i andre saker fastsatt ved lov.
22.5. Opplysningene overføres ikke til tredjestater (utenfor Den europeiske unions grenser).
23. For intern administrasjon og spesielt rekruttering av ansatte til ledige stillinger kan Selskapet behandle kandidatenes opplysninger.
23.1. For dette formålet kan følgende personopplysninger behandles: kandidatens curriculum vitae: fornavn, etternavn, fødselsdato, bostedsadresse, e-postadresse, telefonnummer, utdanning (informasjon om utdanningsinstitusjon, studieperiode, oppnådd utdanning og/eller kvalifisering), arbeidserfaring (informasjon om arbeidssted, arbeidsperiode, stilling, arbeidsoppgaver og/eller -resultater), opplysninger om kvalifikasjonstrening (opplæring, sertifikater), informasjon om språkferdigheter, ferdigheter i informasjonsteknologi og kjøreferdigheter, andre kompetanser, kontakter til personer som anbefaler kandidaten eller gir tilbakemelding om den og/eller innholdet i tilbakemeldingen (hvis aktuelt i et konkret tilfelle). Selskapet kan også samle inn annen informasjon, for eksempel, å sjekke kontoer på sosiale medier (Facebook, LinkedIn o.l.), men bare i tilfelle det er nødvendig å sjekke informasjonen om kandidaten på sosiale medier for å kunne vurdere konkrete risikoer knyttet til kandidater til konkrete stillinger.
23.2. Frist for lagring av personopplysninger: De mottatte CV-ene og referanser fra tidligere arbeidsgivere (hvis mottatt) til kandidatene som ikke har blitt ansatt, skal slettes og/eller tilintetgjøres etter at rekrutteringsprosessen er avslutte, med mindre Selskapet har fått kandidatens samtykke til å behandle dens personopplysninger lenger for å kunne tilby en stilling senere. I dette tilfellet lagres opplysningene til den registrerte i Selskapets server i ikke lenger enn 1 (ett) år fra mottakelsesdato. Ved utløp av denne fristen vil CVene slettes fra alle Selskapets elektroniske systemer og papir- og andre materielleksemplærer tilintetgjøres. Dersom det er mottatt en forespørsel fra en kandidat som har fremlagt sin CV om å tilintetgjøre CV-en fremlagt til Selskapet før, skal Selskapets personellansvarlig koordinere oppfyllelse av slik forespørsel ikke senere enn innen 3 (tre) arbeidsdager og informere adressaten om det. Personopplysninger kan lagres i lengre periode dersom de er nødvendige ved tvist/klage eller på annet grunnlag fastsatt ved loven. Når arbeidstaker ansettes i den stillingen som CV-en ble sendt til, skal den ansattes CV (sammen med eventuell referanse fra tidligere arbeidsgiver) legges ved personmappe og lagres i den perioden den ansatte arbeider for Selskapet.
23.3. Utleverere av opplysninger: Direkte fra den registrerte (kandidaten til den ledige stillingen), fra rekrutteringsbyrå, jobbsøkingsportaler, sosiale nettverk og andre subjekter som yter jobbsøkingstjenester.
23.4. Mottakergrupper: Opplysningene utleveres ikke.
23.5. Opplysningene overføres ikke til tredjestater (utenfor Den europeiske unions grenser).
24. Selskapet kan også bruke dine personopplysninger (fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, innhold i sendte og mottatte meldinger, IP-adresse) for å sende deg meldinger, kommunisere med deg angående produkter tilvirket av Selskapet, varsle om Selskapets retningslinjer og vilkår samt for å svare på din forespørsel (med det formål å opprettholde kontakten og kommunikasjonen). For dette formålet kan dine personopplysninger overføres til selskapet som leverer varslingstjenester. Opplysningene lagres i 6 (seks) måneder fra den dagen spørsmålet er fullstendig løst via kommunikasjon, svaret er gitt eller bekreftelsen er mottatt. Senere slettes de både fra Selskapets server og en bestemt ansattes e-post.
25. All informasjonen ovenfor som utgjør personopplysninger skal ikke overføres til tredjeparter uten ditt samtykke, unntatt når det kreves av gjeldene lov eller når det er nødvendig for å utføre avtalen, håndtere gjelden eller for andre formål spesifisert i Erklæringen. I visse tilfeller må Selskapet overføre dine personopplysninger til uavhengige tjenesteytere slik at de kan yte sine tjenester til Selskapet. For å behandle personopplysningene spesifisert i denne Personvernerklæringen kan Selskapet bruke følgende uavhengige tjenesteytere som anses å være databehandlere: datasentre, servere, selskaper som tilbyr webhotell-, sky-, nettsideadministrasjons- og andre relaterte tjenester, selskaper som tilbyr dokumentarkiveringstjenester, selskaper som tilbyr reklame- og markedsføringstjenester, selskaper som produserer, leverer, støtter og utvikler programvare, selskaper som tilbyr IT-infrastrukturtjenester, kommunikasjonstjenester, konsulentselskaper samt selskaper som driver med analyse og tjenester knyttet til nettsurfing og nettaktivitet. I tillegg til det kan Selskapet også bruke tjenester tilbød av andre tredjeparter for å sikre utviklingen av produktene og funksjonaliteten til Nettstedet. Personopplysninger som skal overføres til uavhengige tjenesteytere skal begrenses til det minimum som er nødvendig for å sikre levering av tredjeparttjenester. Alle disse selskapene har begrenset tilgang til dine opplysninger. De kan ikke bruke denne informasjonen til andre formål enn å tilby tjenester til Selskapet.
26. Selskapet har sørget for at de uavhengige tjenesteyterne som dine personopplysninger utleveres til skal følge Selskapets instruksjoner om hvordan de skal behandle dine personopplysninger. Overføring av dine personopplysninger reguleres av databehandleravtaler, kontrakter eller databehandlingsforhold som Selskapet har inngått med uavhengige tjenesteytere. Alle uavhengige tjenesteytere skal som databehandler garantere at de skal behandle dine personopplysninger like forsiktig og grundig som selve Selskapet. I tillegg har de juridisk ansvar overfor deg og Selskapet for manglende oppfyllelse av garantiene. De ovenfornevnte uavhengige tjenesteyterne skal også iverksette de tekniske og organisatoriske tiltakene slik at de kan sikre samme nivå av databeskyttelse som Selskapet ved behandling av personopplysningene. Sikkerheten for informasjonsoverføring via internett, e-post eller mobilkommunikasjon kan imidlertid noen ganger være usikker av grunner utenfor Selskapets kontroll. Derfor bør du være forsiktig når du oppgir konfidensiell informasjon.
27. Personopplysningene innsamlet for formål spesifisert i denne Personvernerklæringen skal ikke behandles på en måte som er uforenlig med disse legitime formålene eller de lovlige kravene.
28. Ved utlevering av opplysningene samtykker du i at de ovenfornevnte personopplysningene dine skal overføres og mottas gjennom programvareverktøy brukt av Selskapet eller dets autoriserte representant og ved bruk av andre tiltak, fra andre tredjeparter som Selskapet har inngått avtaler om behandling av personopplysninger med i henhold til prosedyren fastsatt ved lov og andre rettsakter.

Behandling av mindreåriges personopplysninger:

29. Selskapet behandler ikke opplysninger om mindreårige under 16 (seksten) år. En mindreårig person skal fremlegge et skriftlig samtykke fra representanten sin (mor, far, verge) angående behandling av personopplysninger for å kunne bruke Selskapets tjenester.

Retningslinjer for informasjonskapsler:

30. Informasjonskapsler (cookies på engelsk) brukes når du besøker Selskapets nettsted for å tilby innholdet og funksjonene som er tilpasset dine behov.
31. Informasjonskapsler er små filer som består av bokstav og tall som Selskapets nettsted ber nettleseren din (for eksempel, Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera) om å lagre på datamaskinen eller mobilenheten din. Informasjonskapsler lastes ned på din datamaskin eller annen enhet slik at de kan lagres, og Selskapet som er ansvarlig for installasjon av disse informasjonskapslene kan gjenopprette og oppdatere dem. Informasjonskapsler husker din aktivitet og preferanser og gjør at ditt besøk på Selskapets Nettsted er som praktisk som mulig. Du kan alltid sjekke hvilke informasjonskapsler som lagres i nettleseren din. Du kan få mer detaljert teknisk informasjon om informasjonskapsler og håndtering av disse ved å lese anbefalinger til Statens Datatilsyn Angående bruk av informasjonskapsler: Råd til brukere av elektroniske kommunikasjonstjenester (den dagen denne Personvernerklæringen ble bekreftet var disse anbefalingene tilgjengelige på følgende adresse: http://ada.lt/images/cms/File/naujienu/slapuk_DS.pdf) eller ved å besøke følgende nettsiden: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
32. Selskapets kontoer på sosiale medier, for eksempel, Facebook, Twitter, Instagram eller andre, er underlagt disse sosiale mediene sine retningslinjer for informasjonskapsler.
33. De fleste nettleserne aksepterer informasjonskapsler som standard, så informasjonskapsler skal opprettes så snart du besøker Selskapets nettsted. Dersom du ønsker å avslå Selskapets bruk av informasjonskapsler, kan du gjøre det ved å endre dine nettleserinnstillinger tilsvarende, dvs. ved å slå av Selskapets informasjonskapsler eller ved å slette dem fra din nettleser. Dersom du ønsker at informasjonskapsler ikke skal lagres på din datamaskin eller annen enhet, kan du velge å få et varsel før lagring av informasjonskapsel i dine nettleserinnstillinger. Du kan også stille inn nettleseren din til å avvise alle informasjonskapsler eller noen av dem. I tillegg til det kan du slette informasjonskapslene som er allerede lagret på din datamaskin eller annen enhet. Vær oppmerksom på at i dette tilfellet må du velge innstillinger for hver nettleser eller enhet du bruker. Hver nettleser har sin egen metode for å tilpasse innstillingene. Ved behov kan du bruke nettleserhjelp for å velge riktige innstillinger. Imidlertid advarer Selskapet deg om at ved å avslå eller begrense informasjonskapsler i nettleseren kan du miste tilgang til noen av tjenestene eller funksjonene til Selskapets eller andre nettsider.
34. Dine personopplysninger samlet inn gjennom informasjonskapsler behandles i henhold til gjeldende Republikken Litauens rettsakter som regulerer personvern. I samsvar med dem anvender Selskapet sikkerhetstiltak som ville forhindre ulovlig utlevering av dine personopplysninger og ulovlig bruk av disse.
35. Informasjonskapsler lar oss gjenkjenne at du tidligere har besøkt Nettstedet, hjelper å samle inn statistiske opplysninger om trafikken og gjør besøket på Nettstedet praktisk (formål med bruk av informasjonskapsler). IP-adressene til besøkendes datamaskinen kan også brukes til å administrere nettsiden og diagnostisere feil i serverne (IP-adresse er en unik kode som identifiserer datamaskinen på nettet). Den kan brukes til å identifisere en bruker og samle inn ulik demografisk informasjon (for eksempel, identifisere land eller by den besøkende på Nettstedet er logget inn fra).
36. All informasjon om informasjonskapsler som brukes på Nettstedet, deres formål, gyldighet og opplysningene som brukes er oppgitt i tabellen nedenfor:

Som den registrerte har du følgende rettigheter:

37. Selskapet har en juridisk forpliktelse til å sikre at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte. Vennligst hjelp Selskapet å oppfylle denne forpliktelsen og sørge for at du vil informere det om eventuelle endringer i dine personopplysninger som behandles av Selskapet.
38. Du kan når som helst utøve følgende rettigheter knyttet til dine personopplysninger behandlet av Selskapet.
38.1. Rett til innsyn: Du har rett til å be om tilsyn i alle opplysninger som kan anses som dine personopplysninger, inkludert, for eksempel, retten til å vite om Selskapet behandler dine personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger er behandlet og til hvilke formål.
38.2. Rett til retting: Du har rett til å be Selskapet om å rette dine personopplysninger hvis du tror at de er unøyaktige eller ufullstendige.
38.3. Rett til å protestere: Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger, inkludert, for eksempel, behandling av dine personopplysninger til markedsførings- eller profileringsformål.
38.4.Rett til sletting (rett til å bli glemt): Du kan også be om at dine personopplysninger skal slettes om de ikke lenger er nødvendige for de formålene som de ble samlet inn for, hvis du tror at personopplysningene er blitt behandlet ulovlig eller at de skal slettes for ikke å bryte et juridisk krav.
38.5. Rett til dataportabilitet: Dersom dine personopplysninger behandles automatisk med ditt samtykke eller på grunnlag av et gjensidig avtaleforhold, kan du be om at Selskapet utleverer deg dine opplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og elektronisk format. Du kan også be om at personopplysningene overføres til en annen behandlingsansvarlig. Det kan kun gjøres om slike tekniske muligheter foreligger.
38.6. Rett til å trekke tilbake samtykke: Dersom behandlingen av personopplysningene bygger på samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke angående behandling av personopplysninger til enhver tid.
38.7. Rett til å nekte å motta markedskommunikasjon (dersom personopplysningene behandles for dette formålet): Du kan nekte å motta kommunikasjon fra Selskapet som Selskapet mener kan være av interesse for deg. I tillegg kan du trekke ditt samtykke til enhver tid ved å ta kontakt med Selskapet via e-post, post eller telefon.
39. Ved behandling av personopplysninger og gjennomføring av avtalen inngått mellom Selskapet og deg eller for andre formål spesifisert i denne Personvernerklæringen kan det oppstå situasjoner der de juridiske forpliktelsene påtatt av Selskapet kan forby utlevering eller sletting av opplysningene lagret og behandlet av Selskapet (for eksempel, der det i lovbestemte tilfeller er nødvendig å sikre forebygging, etterforskning og oppdagelse av straffbare handlinger eller på tjeneste- elle yrkesetikk samt beskyttelse av rettighetene til den registrerte eller andre personer). I tillegg kan slike rettsakter, forskrifter og regler også hindre deg i å utøve andre rettighetene som den registrerte.
40. Dersom du har klager angående Selskapets behandling av dine personopplysninger eller du vil bare vite mer om Selskapets databehandlingsaktiviteter, kan du til enhver tid henvende seg til Selskapet på adressene og numrene angitt i punkt 2 i Personvernerklæringen.
41. Dersom du mener at dine personopplysninger behandles på en uriktig måte eller at Selskapet har krenket rettighetene som du har som den registrerte, har du rett til å klage til Statens Datatilsyn (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tlf.: 8 5 271 2804, 279 1445, faks: 8 5 261 9494, e-post: ada@ada.lt, nettsted: www.ada.lt
42. Du kan fremlegge en anmodning om innsyn, endringer eller utøving av retten til å protestere direkte til Selskapet, sende den til Selskapet per post til: Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos r. eller e-post: info@varkojis.lt. I anmodningen skal personen tydelig oppgi sitt navn og legge ved en behørig bekreftet kopi av identitetsdokumentet eller signere anmodningen elektronisk.
43. Selskapet vil gi et svar på anmodningen senest innen 30 (tretti) kalenderdager fra dagen anmodningen er mottatt. I unntakstilfeller der det kreves ekstra tid vil Selskapet, etter å ha varslet deg, ha rett til å forlenge fristen for behandling av krav om utlevering av dine personopplysninger eller andre krav angitt i din anmodning.
44. Dersom anmodningen din er rettslig begrunnet, vil Selskapet, etter å ha behandlet anmodningen, avslutte behandling av personopplysninger, unntatt tilfeller fastsatt ved rettsakter.

Sted for behandling av dine personopplysninger:

45. Selskapet lagrer og behandler personopplysninger innenfor Den europeiske unions grenser. I unntakstilfeller kan det hende at Selskapet må overføre dine personopplysninger til en destinasjon utenfor Den europeiske unions grenser og lagre dem der. Opplysningene kan også behandles av databehandlere utenfor Den europeiske unions grenser. Ved å gi Selskapet dine personopplysninger eller ved å gi ditt samtykke til behandling av personopplysninger samtykker du i at dine opplysninger skal behandles (inkludert lagring og overføring av opplysningene) utenfor Den europeiske unions grenser for formål angitt i denne Personvernerklæringen. Selskapet skal ta alle rimelige sikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger skal behandles trygd og i henhold til gjeldende rettsakter om personvern.
46. Selskapet kan overføre dine personopplysninger utenfor Den europeiske unions grenser i henhold til:
Europakommisjonens beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå;
Standard personvernbestemmelser vedtatt av Kommisjonen;
Standard personvernbestemmelser vedtatt av en institusjon ansvarlig for personvern;
Andre sikkerhetstiltak og unntak hvis det ikke er i strid med gjeldene rettsakter.
47. Du kan be om at Selskapet gir deg detaljert informasjon om behandling av dine opplysninger i henhold til artikkel 15 i Generell personvernforordning på samme måten som det gjelder for alle dine personopplysninger. Du kan utøve dine rettigheter som den registrerte ved å ta kontakt med Selskapet på måtene som er angitt i punkt 2 i Personvernerklæringen.
Nettsteder til tredjeparter:
48. Selskapet er ikke ansvarlig for sikring av personvern på nettstedene til tredjeparter selv om du går til dem ved å bruke lenkene på Nettstedet. Selskapet anbefaler å gjøre seg kjent med personvernbetingelsene til hver nettside som ikke eies av Selskapet.

Avsluttende bestemmelser:

49. Lovgivningen i Republikken Litauen gjelder for Personvernerklæringens bestemmelser. Alle tvister angående bestemmelsene i denne Personvernerklæringen løses gjennom forhandlinger, og hvis de mislykkes – i henhold til prosedyren fastsatt ved lov.
50. Ved behov (for eksempel, ved endringer i rettsakter som regulerer personvern, Selskapets virksomhet, omfanget av personopplysninger som behandles, formål med behandling o.l.) kan Selskapet gjøre endringer i denne Personvernerklæringen. Den siste versjonen av Personvernerklæringen publiseres på Selskapets Nettsted. Det anbefales at du sjekker Personvernerklæringen fra tid til en annen for endringer. Dersom du logger inn eller bruker innholdet og/eller tjenester vi tilbyr etter at endringene er gjort, vil Selskapet anse at du godtar det endrede regelverket.

Jeigu Jus sudomino kuri nors prekė ir norėtumėte ją užsisakyti, užpildykite šią užklausos formą.

If you are interested in any item and would like to order it, fill out this request form.

Hvis du er interessert i noe element og ønsker å bestille det, fyll ut dette forespørselsskjemaet.

Если вы заинтересованы в любом продукте и хотели его заказать, пожалуйста, заполните эту анкету.

Wenn Sie an einem Artikel interessiert sind und ihn bestellen möchten, füllen Sie dieses Anfrageformular aus.

Als u geïnteresseerd bent in een artikel en het wilt bestellen, vult u dit aanvraagformulier in.

Om du är intresserad av något föremål och vill beställa det, fyll i detta förfrågningsformulär.

Ja Jūs interesē kāda prece un vēlaties to pasūtīt, lūdzu, aizpildiet šo pieprasījuma veidlapu.