P. Varkojis ir KO

Integritetspolicy

Integritetspolicy för UAB P. Varkojis ir kompanija

Allmänna bestämmelser:

1. Den här integritetspolicyn (nedan kallas för Integritetspolicyn) för UAB P. Varkojis ir kompanija (nedan kallas för Bolaget eller vi) fastställer de grundläggande reglerna för insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter och annan information relaterad till dig, omfattning, syften, källor och mottagare av de personuppgifter som behandlas, policy för användning av kakor och andra viktiga aspekter när du söker information om Bolagets verksamhet och/eller köper dess produkter. På detta sätt strävar vi efter att säkerställa en ärlig och transparent insamling och användning av informationen om dig. Vi rekommenderar därför att du noggrant går igenom bestämmelserna i denna Integritetspolicy och om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på de kontakter som anges i punkt 2 i Integritetspolicyn.

2. Den personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter är företaget UAB P. Varkojis ir kompanija, organisationsnummer 161732763, registrerad sätesadress: Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos r., e-post: info@varkojis.lt, tel: +370 445 48246, www.varkojis.com, såväl som dess nuvarande eller framtida filialer och representationskontor och andra juridiska enheter som används för försäljning av produkter och som är auktoriserade att agera på Bolagets vägnar. Bolagets kontaktuppgifter publiceras på webbplatsen www.varkojis.com (nedan kallas för Webbplatsen).

3. Denna integritetspolicy gäller dig om du tidigare var intresserad, är intresserad nu eller har uttryckt avsikt att köpa produkter tillverkade och sålda av Bolaget, eller på annat sätt är relaterad till Bolaget.

4. Bolaget tar ett ansvarsfullt förhållningssätt till behandlingen av personuppgifter och gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa säkerheten, integriteten och sekretessen av personuppgifter och annan information som behandlas av Bolaget.

5. Du kan besöka Webbplatsen eller besöka Bolagets lokaler för att fråga om de produkter som tillverkas och säljs utan att tillhandahålla någon information om dig själv (annan än den som samlas in av kakor, cookies på engelska, som kan registreras av företagets kameror).

6. Genom att besöka Webbplatsen, Bolagets sociala medier och/eller använda informationen däri, bekräftar och samtycker du till att du har läst, förstått och godkänner den här Integritetspolicyn. Villkoren i denna integritetspolicy gäller varje gång när du vill ha tillgång till det innehåll som vi tillhandahåller, oavsett vilken enhet (dator, mobiltelefon, surfplatta och dyl.) du använder.

7. Personuppgifter som samlas in av Bolaget behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallas för den allmänna dataskyddsförordningen), Republiken Litauens lag om rättsligt skydd av personuppgifter, denna Integritetspolicy och annan lagstiftning som reglerar dataskyddet.

8. Bolaget kan använda databehandlare för behandling av personuppgifter och/eller anlita andra personer för att utföra vissa funktioner för Bolagets räkning. I sådana fall ska Bolaget vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att sådana databehandlare behandlar personuppgifter i enlighet med Bolagets instruktioner och en tillämplig lagstiftning och ska kräva att lämpliga åtgärder för personuppgiftssäkerhet vidtas. Företaget ska också säkerställa att sådana personer är bundna av sekretesskyldigheter och inte ska kunna använda sådan information för något annat ändamål än det som är nödvändigt för att utföra de funktioner som tilldelats dem.

9. Alla anställda på Bolaget, representanter och representanters anställda som tar del av en persons hemlighet är skyldiga att skydda den även efter att deras anställnings- eller avtalsförhållande har upphört.

Grundläggande begrepp:

10. Med personuppgifter avses all information som är relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person där sådan identifiering kan göras direkt eller indirekt (genom att inhämta uppgifter från andra källor). Detta kan vara ditt namn, efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, adress eller andra uppgifter som kan identifiera dig.

11. Med mottagare av uppgifter avses en juridisk eller fysisk person till vilken personuppgifter lämnas.

12. Med den registrerade avses en fysisk person från vilken Bolaget tar emot och behandlar personuppgifter.

13. Med databehandlare avses en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

14. Med tillhandahållande av uppgifter avses ett avslöjande av personuppgifter genom överföring eller att på annat sätt tillgängliggöra uppgifter för mottagare.

15. Med databehandling avses varje operation eller sekvens av operationer som utförs med personuppgifter på automatiserade eller icke-automatiserade sätt; sådana operationer kan omfatta insamling, registrering, sortering, systematisering, lagring, anpassning eller modifiering, hämtning, åtkomst, användning, avslöjande genom överföring, distribution eller någon annan operation på uppgifter.

16. Med samtycke avses varje fritt givet specifikt och otvetydigt uttryck för den vederbörligen informerade registrerades vilja, antingen i ett uttalande eller på ett otvetydigt sätt, i vilket han eller hon samtycker till behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

17. Andra termer som används i Integritetspolicyn ska uppfattas så som de definieras i den allmänna dataskyddsförordningen, i Republiken Litauens lag om rättsligt skydd av personuppgifter och andra rättsakter som reglerar skyddet av personuppgifter.

Grunderna för databehandling och dataskyddsprinciper:

18. Behandlingen av dina personuppgifter kan baseras på:

Ditt samtycke;

Din avsikt att ingå ett avtal eller ett avtal med Bolaget har redan ingåtts;

De grunder som anges i lagstiftningen (till exempel vid fullgörandet av någon skyldighet som föreskrivs i lagstiftningen, samt i enlighet med rättsliga förfaranden eller andra krav som hänför sig till lösning av tvister);

Bolagets legitima intresse (till exempel att lämna in och försvara rättsliga anspråk och vidta andra rättsliga åtgärder för att förhindra eller minska förluster, för att förbättra kvaliteten på tjänsterna, för att säkerställa konsekvens och hållbarhet i Bolagets verksamhet, för att uppfylla dina förväntningar och maximera din tillfredsställelse med Bolagets tjänster).

19. Bolaget följer följande principer vid insamling och användning av personuppgifter som anförtrotts av dig, såväl som inkommit från andra källor:

Dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, ärligt och transparent sätt (principen om laglighet, ärlighet och transparens);

Dina personuppgifter samlas in i specificerade, tydligt definierade och legitima syften och behandlas inte vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa syften (principen om begränsning av syftet);

Dina personuppgifter är adekvata, relevanta och endast nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimeringsprincipen);

De personuppgifter som behandlas är korrekta och vid behov uppdateras (riktighetsprincipen). Genom att lämna in dina personuppgifter bekräftar du att de är korrekta och riktiga;

Dina personuppgifter ska förvaras i en form som tillåter identifiering inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas (principen om begränsning av lagringsperioden);

Dina personuppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att en lämplig säkerhet av personuppgifter säkerställs genom lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling av uppgifter och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada (principen om integritet och konfidentialitet).

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

20. Det huvudsakliga syftet med vilket Bolaget samlar in dina personuppgifter är att ingå ett avtal mellan dig och Bolaget (eller att ha för avsikt att ingå ett avtal), dess fullföljande och kontroll:

20.1. Följande personuppgifter kan behandlas för detta ändamål: förnamn, efternamn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, löpande kontonummer, bankuppgifter. Om avtalet ingås med en juridisk person kan följande uppgifter behandlas: förnamn, efternamn på verkställande direktör eller annan behörig representant att agera på den registrerades vägnar, arbetsgivarens namn, position, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om styrelseledamöter, aktieägare (endast om det är nödvändigt att få dessa ledningsorgans samtycke till ingåendet av uppgörelsen och endast i den utsträckning det är nödvändigt att säkerställa att ett sådant beslut/samtycke har erhållits), en kopia på fullmakten.

20.2. Datalagringstid: Den aktiva databasen lagrar personuppgifter under avtalsperioden, det vill säga från det att uppgifterna tas emot tills avtalet fullföljs. Följaktligen ska personuppgifter i den passiva databasen lagras för det angivna ändamålet i 10 (tio) år, räknat från datumet för fullföljandet av avtalet. Vid utgång av lagringstiden för personuppgifter enligt denna punkt ska de förstöras, dvs. personuppgifterna raderas från den aktiva databasen när avtalet fullföljs och personuppgifter som är äldre än 10 (tio) år raderas från den passiva databasen. Om tillgängligt, ska pappers- eller andra fysiska versioner av dokument förstöras. Om Bolaget, efter att ha mottagit uppgifterna, beslutar sig för att inte ingå ett avtal med dig, lagras dina uppgifter i den aktiva databasen i 1 (ett) år från det att uppgifterna mottagits.

20.3. Dataleverantörer: Data samlas in direkt från dig (eller personuppgifter tillhandahålls i ditt namn), från juridiska personer när du är en representant, anställd, entreprenör, grundare, aktieägare, deltagare, ägare och dyl. på dessa juridiska personer, eller som, på en laglig grund, insamlas av Bolaget självt. Vid genomförandet av avtalen kan Bolaget komplettera dina direktinlämnade personuppgifter med de personuppgifter som erhållits från andra källor.

20.4. Grupper av datamottagare: Anställda på Bolaget som ansvarar för genomförandet av avtalet, kredit-, finans-, betalnings- och/eller elektroniska pengars institutioner, advokater och/eller deras assistenter, jurister.

20.5. Uppgifter får lämnas till tredje part (utanför Europeiska Unionens territorium) endast om omständigheterna kring ingåendet och/eller genomförandet av avtalet avser en tredje part. I detta fall vidtar Bolaget alla åtgärder som anges i den allmänna dataskyddsförordningen.

21. Bolaget kan behandla dina personuppgifter för skuldhanteringsändamål. Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att hantera och driva in skulder, framställa pretentioner, krav, fordringar och andra handlingar, lämna in handlingar för verkställighet av skuldindrivning.

21.1. Följande personuppgifter kan behandlas för detta ändamål: förnamn, efternamn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, löpande kontonummer, bankuppgifter, skuldbelopp, debiterad dröjsmålsränta, tillämpliga böter, datum för överlåtelse för indrivning, belopp på avskrivna skulder (delar därav) ) belopp, avskrivningsdatum.

21.2. Datalagringstid: Om skulden uppstår, gäller en lagringsperiod på 10 (tio) år från dagen för skuldens uppkomst, och vid inledning av rättsliga förfaranden förlängs perioden tills skulden är återbetald och 2 (två) år efter återbetalningen. Tidsperioden för datalagringen baseras på preskriptionstider som fastställts i Republiken Litauens civilbalk.

21.3. Dataleverantörer: Direkt från den registrerade själv, från VĮ Registrų centras (Offentligt företag Registercentret), företag som hanterar gemensamma datafiler för gäldenärer (till exempel UAB Creditinfo Lietuva) och andra institutioner.

21.4. Mottagargrupper: Företag som hanterar gemensamma datafiler för gäldenärer, advokater och/eller deras biträden, jurister, domstolar, skiljemän, andra tvistlösningsorgan, stämningsmän, brottsbekämpande myndigheter, skuldhanterings- och indrivningsföretag, andra med ett berättigat intresse.

21.5. Uppgifter får lämnas till tredje part (utanför Europeiska Unionens territorium) endast om omständigheterna kring uppkomst av skulden avser en tredje part. I detta fall vidtar Bolaget alla åtgärder som anges i den allmänna dataskyddsförordningen.

21.6. Observera att i händelse av uppkomst av din skuld och fördröjning att fullfölja dina skyldigheter i mer än 30 (trettio) dagar, har Bolaget rätt att tillhandahålla en tillgänglig information om din identitet, kontaktuppgifter och kredithistorik, dvs. ekonomiska och egendomsmässiga skyldigheter och deras fullföljande, skulder och deras betalning, till företag som hanterar databaser för gäldenärer (till exempel UAB Creditinfo Lietuva, organisationsnummer: 111689163, adress: A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Litauen, tel: 8 5 2394131, webbplats: www.manocreditinfo.lt), som hanterar och tillhandahåller din information till tredje part (finansinstitut, telekommunikationsföretag, försäkrings-, el- och drifttjänsteleverantörer, handelsföretag och dyl.) för att bedöma kreditvärdighet och hantera skulden enligt legitima intressen och mål. Kredithistorikuppgifter behandlas vanligtvis i 10 (tio) år efter fullföljandet av förpliktelser. Du kan ta del av din kredithistorik genom att kontakta kreditupplysningsföretaget direkt.

22. Bolaget kan behandla dina uppgifter i syfte med att säkerställa säkerheten för personer och egendom (för att säkerställa säkerheten för Bolagets anställda, kunder och andra inkommande personer mot brottsliga handlingar eller andra kränkningar av rättigheter, skydd av produkter och andra tillgångar som tillhör UAB P. Varkojis ir kompanija mot illegalt tillgrep och skada mot anställda eller andra personer) genom att observera Bolagets territorium och lokaler som finns på: Mokyklos g. 4, Kurmaičiai, LT-97240 Kretingos r.

22.1. Följande personuppgifter kan behandlas för detta ändamål: Videodata. Videoövervakningssystem använder inte ansiktsigenkänning och/eller analysteknik, och videodata som registreras av dem är inte grupperade eller profilerade enligt ett specifikt registrerat subjekt (person).

22.2. Datalagringsperiod: Videoinspelningar lagras i 14 (fjorton) dagar från videoinspelnings tidpunkt (tills utredningen avslutas vid en upptäckt överträdelse). När denna tid löper ut, registreras nya videodata automatiskt på dessa data.

22.3. Dataleverantörer: Personer som hamnar i Bolagets kameraövervakningsfält.

22.4. Mottagargrupper: Bolagets anställda, som har rätt att övervaka bilden och ansvariga anställda på Bolaget som tillhandahåller fysiska säkerhetstjänster. Videoinspelningar kan också lämnas in till ett förundersökningsorgan, åklagare eller domstol för deras administrativa, civilrättsliga, straffrättsliga mål, som bevis eller i andra fall som föreskrivs i lagstiftningen.

22.5. Uppgifter lämnas inte till tredje länder (utanför Europeiska unionen).

23. Bolaget kan behandla kandidaters uppgifter för interna administrativa ändamål, nämligen för rekrytering av personalen till lediga tjänster.

23.1. Följande personuppgifter kan behandlas för detta ändamål: Curriculum vitae för kandidaten till en ledig tjänst: förnamn, efternamn, födelsedatum, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer, utbildning (information om läroanstalten, utbildningstid, erhållen utbildning och/eller kvalifikation (information om arbetsgivare, arbetsperiod, befattning, ansvar och/eller prestationer), uppgifter om kompetenshöjning (utbildningar, certifikat), information om språkkunskap, IT-kunskap, körningsfärdigheter, andra kompetenser, kontakter till andra referenspersoner och/eller innehållet i referenser(om tillämplig). Bolaget kan även samla in annan information, såsom att kontrollera sociala nätverk (Facebook, LinkedIn och dyl.), men endast om granskning av kandidatens information på sociala medier är nödvändig, till exempel för att få en möjlighet att bedöma de specifika risker som är förknippade med kandidater för specifika positioner.

23.2. Datalagringsperiod: CV för kandidater vars CV har erhållits, såväl som tidigare arbetsgivares eventuella referenser, men som inte har anställts, och tidigare arbetsgivares referenser raderas och/eller förstörs när rekryteringen avslutas, om inte Bolaget har erhållit kandidatens samtycke till att behandla kandidatens personuppgifter längre för att senare kunna erbjuda en tjänst. I detta fall lagras uppgifterna om den registrerade på Bolagets server i högst 1 (ett) år från dagen för deras mottagande. När denna period löper ut raderas CV från Bolagets alla elektroniska system och papperskopior eller annat material förstörs. Om en begäran inkommer från en kandidat som har lämnat in sitt CV om att förstöra hans/hennes CV som lämnats till Bolaget, tidigare, måste den anställde på Bolaget som ansvarar för personalen samordna en verkställighet av en sådan begäran inom 3 (tre) arbetsdagar och informera adressaten om detta. Längre lagring av personuppgifter kan tillämpas när personuppgifter är nödvändiga vid tvist/klagomål eller på grund av skäl som avses i lagstiftningen. Efter att ha anställt en person för den position som CV skickades till bifogas den anställdes CV (tillsammans med eventuell referens från den tidigare arbetsgivaren) till personens fil och bevaras så länge den anställde är anställd på Bolaget.

23.3. Dataleverantörer: Direkt från den registrerade (kandidat till den lediga tjänsten), från rekryteringsföretag, jobbsökningsportaler, sociala nätverk och andra leverantörer av rekryteringstjänster.

23.4. Mottagargrupper: Inga uppgifter tillhandahålls.

23.5. Uppgifter lämnas inte till tredje länder (utanför Europeiska Unionens territorium).

24. Bolaget kan också använda dina personuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, innehåll i skickade och mottagna meddelanden, IP-adress) för att skicka meddelanden till dig, kommunicera med dig om Bolagets produkter, informera om Bolagets policy och villkor och som svar på din begäran (i syfte att behålla kontakter, upprätthålla kommunikation). För detta ändamål kan dina personuppgifter överföras till företag som tillhandahåller meddelandetjänster. Uppgifterna lagras i 6 (sex) månader från dagen för den fullständigt lösta frågan, det inlämnade svaret eller den mottagna bekräftelsen via kommunikation. De raderas sedan både från Bolagets server och från den specifika medarbetarens e-post.

25. All ovanstående information som utgör personuppgifter ska inte lämnas till tredje part utan ditt samtycke, förutom vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller i syftet av avtalsfullföljande, skuldhantering och andra syften som anges i Policyn. I vissa fall måste Bolaget överföra dina personuppgifter till oberoende tjänsteleverantörer så att de kan tillhandahålla sina tjänster till Bolaget. Bolaget kan använda följande oberoende tjänsteleverantörer som databehandlare för att behandla de personuppgifter som anges i denna Integritetspolicy: datacenter, server-, hosting-, moln-, webbplatsadministrations- och relaterade tjänsteföretag, företag för dokumentarkiveringstjänster, reklam- och marknadsföringsföretag, företag som skapar, tillhandahåller, underhåller och utvecklar programvara, företag som tillhandahåller IT-infrastrukturtjänster, företag som tillhandahåller kommunikationstjänster, konsultföretag, företag som tillhandahåller internetsurfning eller analys av internetaktiviteter och företag som tillhandahåller tjänster. Dessutom kan Bolaget använda tjänster från tredje parter för att säkerställa utvecklingen av produkter och Webbplatsens funktionalitet. Personuppgifter som överförs till oberoende tjänsteleverantörer ska begränsas till den minimala omfattning som krävs för att säkerställa tillhandahållandet av tjänster från tredje part. Alla dessa företag har en begränsad tillgång till din information; de får inte använda denna information för andra ändamål än tillhandahållande av tjänster till Bolaget.

26. Bolaget har sett till att alla oberoende tjänsteleverantörer som dina personuppgifter överförs till, följer Bolagets instruktioner om hur de ska behandla dina personuppgifter. Överföringen av dina personuppgifter regleras av databehandlingsavtal, överenskommelser eller databehandlingsvillkor som Bolaget har avtalat med de oberoende tjänsteleverantörerna. Alla oberoende tjänsteleverantörer som databehandlare måste garantera att dina personuppgifter ska behandlas lika noggrant och omsorgsfullt som av Bolaget självt, och de är juridiskt ansvariga gentemot dig och Bolaget för underlåtenhet att följa sådana garantier. Ovannämnda oberoende tjänsteleverantörer måste även vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa samma dataskyddsnivå som Bolaget vid behandling av personuppgifter. Säkerheten för överföring av information över Internet, e-post eller mobil kommunikation kan dock ibland vara osäkrad av skäl utanför Bolagets kontroll och du bör iaktta försiktighet när du tillhandahåller en konfidentiell information.

27. Personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy behandlas inte på något sätt som är oförenligt med dessa legitima syften eller juridiska krav.

28. Genom att tillhandahålla data samtycker du till att ovanstående data ska tillhandahållas och tas emot genom programverktyg som används av Bolaget eller dess utsedda auktoriserade representant och på andra sätt, genom andra tredje parter med vilka företaget har ingått avtal för personuppgiftsbehandling i enlighet med lagstiftning.

Behandling av minderårigas personuppgifter:

29. Bolaget behandlar inte uppgifter om minderåriga under 16 (sexton) år. För att kunna använda Bolagets tjänster måste en minderårig lämna in ett skriftligt samtycke från sin företrädare (far, mor, vårdnadshavare) angående behandling av hans/hennes personuppgifter.

Policy för kakor:

30. När du besöker Bolagets Webbplats används kakor (cookies på engelska) för att tillhandahålla det innehåll och funktioner som är anpassade för dina behov.

31. Kakor är små filer som består av bokstäver och siffror som Bolagets webbplats ber din webbläsare (som Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera) att lagra på din dator eller mobila enhet. Kakor skickas till din dator eller annan enhet för att lagra data, och Bolaget som ansvarar för installering av denna kaka skulle kunna återställa och uppdatera datan. Kakor kommer ihåg dina handlingar och prioriteringar och låter dig surfa på Bolagets webbplats så bekvämt som möjligt. Du kan alltid se vilka kakor som lagras i din webbläsare. Du kan få mer detaljerad teknisk information om kakor och deras hantering genom att läsa rekommendationerna från den statliga inspektionen för personuppgifter ”Om användning av kakor: råd till användare av elektroniska kommunikationstjänster” (rekommendationerna fanns tillgängliga på följande adress på dagen för godkännande av denna Integritetspolicy: http://ada.lt/images/ cms / File / News / Slapuk_DS.pdf) eller genom att besöka webbplatsen på adress: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

32. Sociala nätverkskonton som används av Bolaget, såsom Facebook, Twitter, Instagram och dyl., omfattas av dessa sociala nätverks policy för kakor.

33. De flesta webbläsarna accepterar kakor som standard inställning, så kakor genereras så snart du besöker Bolagets webbplats. Om du vill avstå från kakor som används av Bolaget, kan du göra det genom att ändra din webbläsares inställningar, dvs. genom att inaktivera godkännandet av Webbplatsens kakor eller genom att ta bort dem från din webbläsare. Om du vill att kakor inte ska lagras på din dator eller annan enhet kan du välja i dina webbläsarinställningar att få ett meddelande innan du sparar några kakor. Du kan också ställa in din webbläsare så att den avvisar alla eller vissa kakor på en gång. Du kan också radera kakor som redan har lagrats på din dator eller annan enhet. Observera att i detta fall måste du välja inställningar för varje webbläsare och enhet du använder. Varje webbläsare har olika metoder för att anpassa inställningar. Använd vid behov hjälpfunktionen i din webbläsare för att välja inställningarna korrekt. Bolaget varnar dig dock för att genom att inaktivera eller begränsa godkännandet av kakor i din webbläsare, kan du förlora åtkomsten till vissa tjänster eller funktioner på Bolaget eller på andra webbplatser.

34. Dina personuppgifter som samlas in av kakor behandlas i enlighet med gällande lagstiftning i Republiken Litauen som reglerar skydd av personuppgifter. I enlighet med dem tillämpar Bolaget säkerhetsåtgärder som skulle förhindra olagligt avslöjande av dina personuppgifter och olaglig användning av dem.

35. Kakor gör det möjligt att känna igen att du tidigare har besökt Webbplatsen, hjälper till att samla in statistik om besökarnas trafik till Webbplatsen och möjliggör en bekväm surfning på Webbplatsen (syften med användningen av kakor). Vid administrering av Webbplatsen och diagnosering av störningar i server kan IP-adresser till besökarnas datorer också användas (en IP-adress är en unik kod som identifierar en dator i nätverk). Den kan användas för att identifiera en besökare och för att samla in olika demografisk information (t.ex., att identifiera ett land eller en stad från vilken en besökare till Webbplatsen är inloggad).

36. All information om kakor som används på Webbplatsen, deras syfte, giltighet och data som används finns i tabellen nedan:

Du som den registrerade har följande rättigheter:

37. Bolaget har en rättslig skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Vi ber dig vänligen att hjälpa Bolaget att fullfölja denna skyldighet och att se till att du informerar om alla planerade förändringar som är relaterade till dina personuppgifter som behandlas av Bolaget.

38. Du kan när som helst utöva följande rättigheter som är relaterade till dina personuppgifter som behandlas av Bolaget:

38.1. Rätt att ta del av: Du har rätt att begära tillgång till alla uppgifter som kan anses vara dina personuppgifter, inklusive till exempel rätten att veta om Bolaget behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas och för vilka ändamål.

38.2. Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar vilka som helst av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller ofullständiga.

38.3. Rätt att invända: Du har rätt att invända mot en viss behandling av dina personuppgifter, inklusive till exempel behandling av dina personuppgifter för ändamål av direktmarknadsföring eller profilering.

38.4. Rätt att radera (bli bortglömd): Du kan också begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in, eller om du anser att behandlingen är olaglig eller om du anser att personuppgifter bör raderas för att inte bryta mot lagkravet.

38.5. Rätt att flytta uppgifter: Om dina personuppgifter behandlas automatiskt med ditt samtycke eller på grundval av ett ömsesidigt avtal, kan du begära att Bolaget förser dig med sådana personuppgifter i en strukturerad, allmänt använd och elektronisk form. Utöver det kan du även begära att personuppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kan endast göras om sådana tekniska möjligheter finns.

38.6. Rätt att återkalla samtycket: I de fall uppgifter behandlas med ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av uppgifterna.

38.7. Rätt att vägra till marknadsförings meddelande (om personuppgifter behandlas för detta ändamål): Du kan vägra att ta emot de meddelanden från Bolaget som Bolaget tror kan vara av intresse för dig. Dessutom kan du när som helst inlämna din vägran genom att kontakta företaget via e-post, post eller telefon.

39. Vid behandling av personuppgifter och fullföljande av ett avtal mellan Bolaget och dig eller för andra ändamål som anges i denna Integritetspolicy, kan det förekomma situationer där Bolagets rättsliga skyldigheter förbjuder att avslöja eller radera data som lagras och behandlas av Bolaget (till exempel när det krävs enligt lag att säkerställa ett förebyggande, en utredning och ett fastställande av brott, ett brott mot tjänste- eller yrkesetik och ett skydd av den registrerades eller andra personers rättigheter och friheter). Dessutom kan sådan lagstiftning, bestämmelser eller regler också hindra dig från att utöva andra rättigheter för den registrerade.

40. Om du vill klaga på Bolagets behandling av dina personuppgifter, eller helt enkelt vill veta mer om Bolagets databehandlingsverksamhet, kan du när som helst kontakta Bolaget på de adresser och nummer som anges i punkt 2 i Integritetspolicyn.

41. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt eller att Bolaget har kränkt dina rättigheter som du har som den registrerade, har du rätt att lämna in ett klagomål till statliga inspektionen för personuppgiftsskydd (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius, tel: 8 5 271 2804, 279 1445, fax: 8 5 261 9494, e-post: ada@ada.lt, webbplats: www.ada.lt).

42. Du kan lämna in en begäran om åtkomst, rättelse eller vägran till behandling av personuppgifter direkt till Bolaget, skicka den per post till följande adress: Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos r. eller via e-post till: info@varkojis.lt. I begäran ska personen tydligt ange sitt förnamn och efternamn och bifoga en lämpligt vidimerad kopia på personidentitetshandling eller underteckna begäran med en elektronisk underskrift.

43. Bolaget lämnar svar på begäran senast inom 30 (trettio) kalenderdagar från dagen för inkomst av begäran. I undantagsfall som kräver ytterligare tid har Bolaget, efter att ha informerat dig, rätt att förlänga perioden för inlämning av de begärda uppgifterna eller för granskning av andra krav som anges i din begäran.

44. Om din begäran har en rättslig grund ska Bolaget efter prövning av begäran avbryta behandling av personuppgifter förutom de fall som avses i lagstiftningen.

Plats för behandling av dina uppgifter:

45. Bolaget lagrar och behandlar personuppgifterna inom Europeiska Unionens territorium. I undantagsfall kan det behövas överföra dina personuppgifter till en destination utanför EU och lagra dem där. Uppgifter kan också behandlas av databehandlare som är verksamma utanför Europeiska Unionen. Genom att lämna in dina personuppgifter till Bolaget eller uttrycka ett samtycke till behandlingen av personuppgifter, samtycker du till behandlingen av dina uppgifter (inklusive lagring och överföring av data) utanför Europeiska Unionen för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Bolaget ska vidta alla skäligt nödvändiga säkerhetsåtgärder för att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med en tillämplig dataskyddslagstiftning.

46. Bolaget kan överlämna dina personuppgifter utanför Europeiska Unionen med stöd av följande:

Europeiska Kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå;

Standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska Kommissionen;

Standardiserade dataskyddsklausuler som utvecklats av den myndighet som ansvarar för skyddet av personuppgifter;

Genom andra möjliga skyddsåtgärder och undantagsbestämmelser, om det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning.

47. Likaväl som avseende dina alla personuppgifter, kan du begära att Bolaget lämnar en utförlig information om behandling av dina personuppgifter med stöd av artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen. Genom att utöva dina rättigheter som du har som den registrerade, kan du göra det genom att kontakta Bolaget på de kontakter som anges i punkt 2 i Integritetspolicyn.

Tredje parts webbplatser:

48. Bolaget svarar inte för att säkerställa din integritet på tredje parts webbplatser även i de fall när du besöker tredje parts webbplatser med hjälp av länkarna på Webbplatsen. Bolaget rekommenderar att du bekantar dig med integritetsvillkoren för varje webbplats som inte tillhör Bolaget.

Slutbestämmelser:

49. Dessa bestämmelser i Integritetspolicyn är underordnade Republiken Litauens rätt. Alla tvister som uppstår till följd av bestämmelserna i denna Integritetspolicy lösas genom förhandlingar och, om de inte lyckas, i enlighet med det förfarande som fastställs i lagstiftningen.

50. Vid behov (till exempel vid ändringar i den lagstiftning som reglerar skydd av personuppgifter, Bolagets verksamhetstyp, omfattning av de personuppgifter som behandlas, ändamål med behandlingen och dyl.) kan Bolaget göra ändringar i denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn publiceras på Bolagets webbplats. Du bör då och då kontrollera om det har skett några ändringar i Integritetspolicyn. Om du ansluter dig eller använder vårt innehåll och/eller tjänster efter ändringarna, anser Bolaget att du samtycker till de ändrade reglerna.

[contact-form-7 id=”5954″ title=”Užklausa LT”]

[contact-form-7 id=”5958″ title=”Užklausa EN”]

[contact-form-7 id=”5959″ title=”Užklausa NO”]

[contact-form-7 id=”5960″ title=”Užklausa RU”]

[contact-form-7 id=”5967″ title=”Užklausa DE”]

[contact-form-7 id=”5968″ title=”Užklausa NL”]

[contact-form-7 id=”5969″ title=”Užklausa SV”]

[contact-form-7 id=”6894″ title=”Užklausa LV”]